Ga naar inhoud
GENEGEERD

Wat te doen bij brand


Mike

Aanbevolen berichten

Graag had ik jullie wat informatie meegegeven wat je kan doen bij brand.

 

Het begrip vuur.

Voor elke verbranding zijn 3 verbrandingsfactoren noodzakelijk.

1 brandbare stof

2 energiebron (temperatuur)

3 zuurstof (lucht)

 

Deze kan je voorstellen in de vuurdriehoek.

ill_vuurdriehoek.png.1bb839323d8897c6c7b2f068b02fa759.png

Van zodra één of meerdere zijden worden weggenomen is de driehoek verbroken, vuur is niet meer mogelijk en de brand is dus geblust.

 

De ontwikkeling van een brand:

Een brand ontstaat meestal klein (sigaret, vonk, ...)

De ontwikkeling is sterk afhankelijk van de brandbaarheid van het materiaal.

In het begin verspreidt het vuur zich door direct contact met de vlammen.

In een verder stadium zal door de warmtestraling pyrolise (vergassing) plaatsvinden waardoor brandbare gassen vrijkomen.

In geval van zuurstoftekort is er ook vorming van het giftige CO gas.

Meer en meer brandbare gassen stapelen zich op. Als deze ontbranden spreekt men van vlamoverslag = flashover.

De snelheid van de temperatuurstijging is afhankelijk van een aantal factoren.

De brandbaarheid, de grootte van de ruimte, eigenschappen van de wanden (muren)

Het is indrukwekkend en vooral angstaanjagend hoe snel flashover zich voor doet.

Deze vlamoverslag kan ook plaatsvinden bij een plotse toetreding van zuurstof.

Bv. een ruit die springt, een wand begeeft het, een deur wordt geopend, ...

 

De verspreiding van brand gebeurt in 6 richtingen (denk aan een kubus).

Eerst naar boven, dan zijdelings, dan onder.

 

Er ontwikkelt zich ook rook.

De grootste gevaren van rook:

verdringt de lucht (verstikking), bevat giftige gassen (CO), is warm (verbranding), belemmert het zicht (verlies oriëntatie), paniek verwekkend, veroorzaakt nevenschade, is explosief.

 

De aard van brandbare materialen wordt opgedeeld in verschillende klassen.

A= vaste stoffen, B = vloeistoffen, C= gassen, D = metalen

Elke klasse vereist een eigen blustechniek (*zie blusstoffen en blustechnieken)

 

Het blussen op basis van de vuurdriehoek.

-Wegnemen van de brandbare stof. Moeilijk toe te passen.

-Verminderen van de zuurstoftoevoer = verstikken van de vlam. Zuurstof vervangen door onbrandbaar gas CO2, door stoom (water),

verstikken met schuim, afdekken met aarde, zand, een deken. Enkel toe te passen bij vlammen, bij gloeien kan de warmte niet meer weg.

-Verlagen van de temperatuur, is het meest geschikt voor gloeibranden te blussen. Beste middel is hier ook water (stoom) 1 liter water zorgt voor 1700 liter stoom.

 

Een samenvatting van de blusstoffen:

WERKING-BLUSSTOFFEN.png.f6b9959c6b23f64998bbf1630898eb6b.png

 

 

Blusstoffen en blustechnieken.

 

water: koelt af en verstikt.

Altijd in de vlamhaard, niet in de vlammen. vernevelen om af te koelen en vlamoverslag uit te stellen of te vermijden.

Toepassing bij klasse A brandhaarden vooral de gloeibranden. Klasse B nagenoeg niet toepasbaar,

Klasse C en D totaal niet toepasbaar. nadelen van blussen met water zijn de elektrische geleiding en de waterschade.

 

schuim: schuimlaag sluit de brand af van de lucht. Het water in het schuim zorgt voor verkoeling.

Toepassing voor klasse B branden, het schuim zo laag mogelijk over de vloeistof spuiten, daar is de temperatuur het laagst.

Bij Klasse A branden NIET gebruiken in de gloeifase. nadelen van schuim zijn elektrische geleiding en aantasting van de omgeving.

 

CO2: blussing door vervanging van de lucht en verstoring van mengverhouding bij een gasbrand.

zo laag mogelijk op de vuurhaard aanbrengen, eens het vuur is gedoofd nablussen met water om de temperatuur naar beneden te krijgen.

nadelen: verstikkend, geen koeling, soms vervriezing van de uitstroomopening. Groot voordeel is dat er geen nevenschade is en dat het niet elektrisch geleidend is.

Ideaal voor het blussen van elektrische installaties.

 

Poeder: er zijn vele types poeder met elk hun eigenschappen. de blussende werking is anti-katalyse

poeder in de vlam werpen, zorg voor een goede verdeling over de reactiezone.

toepasbaar bij klasse A in vlamfase (gloeifase altijd met water), klasse B: maar altijd nakoelen om herontsteking te voorkomen,

klasse C: poeder is ideaal, opletten voor explosie. nadelen van poeder: vermindert het zicht, koelt niet, niet geschikt voor electronica en voedingsmiddelen.

 

blusdeken: kleine vloeistofbranden of andere branden zijn makkelijk te blussen door het deken over de vlam te werpen.

 

zand/aarde: blussing berust op afdekking, Slorpt vloeistof op bij klasse B branden. ook toepasbaar bij klasse D branden.

 

 

Nog enkele gevaren:

Flashover:

aanwijzingen: zichtbare rook/dampen, vlammentongen in de rook, en een grote stralingswarmte, zwartgeblakerde vensters,

rookstoten uit kieren, gloed in kieren onder de deur.

bestrijding: afkoeling, afvoer van brandbare gassen, water verneveld in de lucht spuiten in pulsen werken.

veiligheid: goede bescherming tegen de warmte (bv natte kledij), lans aan de ingang, indien mogelijk ventileren, ontsnappingsroute,

deuren altijd inspecteren op hitteaanwijzing, ook de stoom is gevaarlijk.. (gloed onderaan, VLUG de klink eens voelen),

altijd gebukt houden (laag bij de grond is de temperatuur veel lager), gebruik pulsen waternevel naar het plafond toe. bewustzijn van de flash-over en backdraught*.

*Een backdraught kan als een flashover beschouwd worden. Plotse toevoer van zuurstof zorgt hier voor een explosieve ontbranding van de opgestapelde gassen.

Heel gevaarlijk bijvoorbeeld bij het openen van een deur. Indien het vereist is een kamer te betreden met symptomen van backdraught gaat men als volgt te werk.

Als de deur naar jou toe opengaat gebruik dan de deur zelf als bescherming. Indien de deur van jou weg opengaat dient men naast het deurgat plaats te nemen.

 

Verstikking

brand in een gesloten ruimte is bijzonder verstikkend. Het ideale is een beademingstoestel. Een NATTE doek voor neus en mond werkt ietwat.

In andere gevallen dient men de adem in te houden, één hap rook kan je het bewustzijn doen verliezen.

 

Vergiftiging

zie verstikking

 

instorting

Minder gevaarlijk zijn houten en betonnen constructies, gevaarlijkst zijn staalconstructies.

Staal reageert zeer sterk op warmte, vervorming kan muren omver duwen, staal wordt slap tgv de warmte.

 

ontploffing

aanwezigheid van explosieve stoffen, denk aan een tank, aanwezigheid van explosiefe gassen.

Men dient zich steeds te kunnen afschermen indien een explosie zich kan voordoen.

 

electrocutie

blussen met water, ontblote elektrische kabels, bij aanraking kan een dodelijke shock plaatsvinden.

Bij het doorzoeken van een ruimte aftasten met de rug van de hand, nog beter is de elektriciteit uitschakelen.

 

 

Praktisch blussen van enkele soorten branden:

 

Branden op personen.

1/3 van het lichaam verbrand = dodelijk.

opslaan van de vlammen naar aangezicht en haar is gevaarlijk voor de ogen, inademen van de gassen kan de longen beschadigen.

bestrijding: vermijden dat het slachtoffer wegloopt (aanwakkering)

om te doven het slachtoffer afdekken met een blusdeken ( of jas e.d.) anders het slachtoffer over de grond (laten) rollen.

brandwonden overvloedig koelen met water (20 minuten minimum, zelf bij kleine brandwonden)

nooit brandzalven gebruiken, in de huid gebrandde kledij niet verwijderen,

enkel bij een brand door schadelijke chemische stof moet de doordrenkte kledij wel verwijdert worden.

 

 

Branden in omgeving van elektriciteit

Elektrocutie is een heel groot gevaar. reeds vanaf 30mA kan in bepaalde omstandigheden de dood veroorzaakt worden.

Vandaar dat een verliesstroomschakelaar wettelijk verplicht is. Hoe hoger de spanning hoe hoger de kans op een vlamboog en hoe krachtiger deze zal zijn.

Eerste prioriteit is afsluiten van de stroom. branden bij hoogspanning zijn niet te blussen zolang de stroom aanwezig is.

In een hoogspanningscabine liggen hulpmiddelen om de stroom uit te schakelen maar beter verwittigd men telefonisch de elektriciteitsmaatschappij.

Hoogspanning komt niet enkel voor in de industrie.

 

Gasbranden

brandbaar en ontplofbaar, lichter dan lucht, verstikkend (verdrijft de zuurstof)

indien mogelijk de toevoer afsluiten. Een gasbrand moet men laten branden tot de toevoer is afgesloten, enkel de nevenbranden mogen geblust worden.

Gas opgeslaan in een tank of flessen moeten gekoeld worden om explosie te vermijden, ook niet brandbare gassen zijn door de druk explosief.

Indien een gasfles ontbrand (de mond) dient men eerst de kraan af te sluiten, gebruik hiervoor vuurbestendige handschoenen. Dan pas de vlam doven met bv een snelblusser.

Als de fles reeds geruime tijd brand moet men de omgeving ontruimen en op veilige afstand de fles koelen. Nevenbranden blussen.

In een gesloten ruimte NOOIT de vlam doven indien men de kraan niet kan toedraaien, ontploffingsgevaar.

Als een fles zich in de brand bevindt. koelen of flessen verwijderen uit de brand. Nakoelen is zeer belangrijk.

 

Nog enkele richtlijnen:

NEEM NOOIT ONNODIGE RISICOS!!

 

Gebruik van een poederblusser.

Zet de poederblusser met een stevige smak op de grond (om het poeder los te maken in de fles)

Gebruik enkel voor begin van een brand. Ken de lig/hangplaats van deze apparaten, haal er in huis als je er nog geen hebt.

Bij voorkeur met 2 blussen, elk met een blusapparaat. Niet de ene na de andere fles leegspuiten.

Niet in het wilde weg spuiten. Nooit tegen de wind in spuiten. 2-5 m afhankelijk van blustoestel, afstand nemen.

een blustoestel spuit 15-20 seconden, spuit in pulsen niet constant, lege blustoestellen legt men plat op de grond, volle plaatst men rechtop.

vloeistofbranden dienen wel ononderbroken geblust te worden, kijk steeds naar het effect van de blussing.

Nooit met de rug naar het vuur staan.

 

Evacuatie

Bij brand, zelf een kleine brand zal er paniek zijn.

Men dient regelmatig evacuatieoefeningen in te lassen, ook bij jou thuis zijn evacuatieoefeningen van levensbelang.

Een brand kan zich in enkele minuten uitbreiden, evacuatie moet dan ook onder de 2 minuten voltooid zijn. Bij voorkeur onder de minuut.

Investeer in een goede brand/rookmelder.

Hou bij evacuatie rekening met kinderen, ouderen, mindervaliden, controleer ruimtes op achtergebleven personen.

De evacuatieplaats dient vooraf te worden bepaald.

 

Melding

Brand dient te worden gemeld aan de brandweerdienst. Ken het nummer van de lokale brandweer van buiten of gebruik het noodnummer 112.

Alarmering: er zijn tal van systemen die personen aanmanen te evacueren. De kwaliteit van het toestel is belangrijk.

 

Particuliere hulpmiddelen voor brandbestrijding: kwalitatieve rookmelder, blusdeken, blusapparaat (poeder en/of co2), waterlans met vernevelkop, vuurbestendige handschoenen.

Zorg ook voor een evacuatieplan en vluchtroutes, oefen regelmatig. Zorg dat je blusmaterialen gecontroleerd zijn en altijd makkelijk berijkbaar zijn.

  • Leuk 8
Link naar reactie
Delen op andere sites

Begin nu je eigen moestuin. Bekijk de zadenpakketten Op zoek naar waterfilters, messen, tools of lang houdbaar eten? Ga dan naar www.prepshop.nl!
Goed punt, ik denk dat weinig preppers hier voldoende rekening mee houden. Je moet je dus wapenen tegen brand met blussers, als dan niet automatisch en met (waarschuwings-) melders. Ik dacht dat 1 op de 1000 vroeg of laat met brand te maken krijgt.

 

Dan zijn die 2000 preppers hij veilig ik heb het al 2 maal mee gemaakt .

 

Geert

Link naar reactie
Delen op andere sites

Eerste maal 23 december 1983 bedrijfs brand waar ik werkte . Ik was een beetje verbrand , 3 maand en 17 dagen in het brandwondencentrum gelegen . Tussen leven en door gezweefd . Ook de eerste maal dat ik berecht werd door de pastoor .

Tweede maal de nacht van 8 op 9 februari 1993 woning brand . De verzekering heeft alles betaalt maar de ellende krijg je er gratis bij .

 

Geert

  • Leuk 1
Link naar reactie
Delen op andere sites

Eerste maal 23 december 1983 bedrijfs brand waar ik werkte . Ik was een beetje verbrand , 3 maand en 17 dagen in het brandwondencentrum gelegen . Tussen leven en door gezweefd . Ook de eerste maal dat ik berecht werd door de pastoor .

Tweede maal de nacht van 8 op 9 februari 1993 woning brand . De verzekering heeft alles betaalt maar de ellende krijg je er gratis bij .

 

Geert

 

Klote. Vuur zelf is echt een sluipmoordenaar en het kan zo snel gaan dat er geen uitweg meer is. Daarnaast de rook die je zo doet verstikken. Als kind was bij mijn oom brand en die vluchtte snel het huis uit. De brandweer kwam maar namen niet de moeite de dieren te redden. Mijn vader is toen naar binnen gegaan een heeft de dieren kunnen redden. Ik heb dat als kind nooit vergeten en naar mijn vader staan schreeuwen.

 

2 jaar later is het huis van een andere oom volledige afgebrand op oudejaarsavond door de onderburen. Zij waren gelukkig niet thuis zelf, maar hun honden katten waren gestikt en verbrand. Daarnaast hadden ze helemaal niets meer met 2 jonge kids. Iedereen heeft wel hulp geboden, maar je bent toch dingen kwijt die je nooit meer terug krijgt.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik dacht: wat te doen bij Brand? - Blussen Sukkel! Blijkt er een hele universitaire verhandeling achter deze onnozele titel schuil te gaan. Dank en kudo.

 

Ik dacht ook, brand wat te doen? Wanneer blussen niet meer lukt..... dan rennen. Maar hmm, blijkt er toch nog een heel verhaal achter te zitten.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Duidelijke post, heb wel eens een kleine brandbluscursus gedaan voor werk en daar komen ook wat dingen hieruit voor.

 

in een SHTF situatie, en je zit in je BIL, in mijn geval een nieuwbouwappartement zonder gasaansluiting in het appartementencomplex. hoe kan je dan voorkomen dat (de giftige rook daargelaten) de brand niet van verdieping 1 naar boven kruipt of is dat jammer maar helaas, de meubels in de appartementen ontbranden spontaan door de hitte van de beneden gelegen verdieping en vind zo zijn weg naar boven wel?

Link naar reactie
Delen op andere sites

na de brand bij m'n oudjes, die gelukkig niet thuis waren( hun zaten ergens in noord frankrijk en ik het zuiden) heb ik altijd brandblussers in huis gehad..

het grootste gedeelte van het huis was in vlammen opgegaan..al je spullen kwijt..foto's van onze prille jeugd en opa en oma herinneringen was het ergste om te verliezen

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast Heksenboot
na de brand bij m'n oudjes, die gelukkig niet thuis waren( hun zaten ergens in noord frankrijk en ik het zuiden) heb ik altijd brandblussers in huis gehad..

het grootste gedeelte van het huis was in vlammen opgegaan..al je spullen kwijt..foto's van onze prille jeugd en opa en oma herinneringen was het ergste om te verliezen

 

Bah, dat is echt balen. Inderdaad heel erg om te verliezen, zoiets. Heeft de rest van je familie niks meer?

Link naar reactie
Delen op andere sites

Duidelijke post, heb wel eens een kleine brandbluscursus gedaan voor werk en daar komen ook wat dingen hieruit voor.

 

in een SHTF situatie, en je zit in je BIL, in mijn geval een nieuwbouwappartement zonder gasaansluiting in het appartementencomplex. hoe kan je dan voorkomen dat (de giftige rook daargelaten) de brand niet van verdieping 1 naar boven kruipt of is dat jammer maar helaas, de meubels in de appartementen ontbranden spontaan door de hitte van de beneden gelegen verdieping en vind zo zijn weg naar boven wel?

 

Nieuwbouw is zo gebouwd dat er tussen de woningen brandvertragende materialen zijn verwerkt waardoor een vlamoverslag minder snel plaatsvindt.

Maar uiteindelijk is het inderdaad... jammer maar helaas.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast Heksenboot
in die tijd her en der een fotootje kunnen copieren, was in de "80er jaren dus veel analoog en weinig digitaal..

 

Niks aan te doen he, zoiets.

Wat wel eens leuk kan zijn, is haagsebeeldbank.nl .

Type daar de straat in van je jeugd. Je kan ook zoeken op jaartal.

Daar heb ik al veel leuke dingen van vroegah gezien. :D

Link naar reactie
Delen op andere sites

Voorkomen van brand:

- haal regelmatig je pluisfilter van je droger leeg (een van de regelmatige veroorzakers van brand).

 

- Schakel apparaten die op de standby stand staan helemaal uit (ook een van de gevarenbronnen).

 

- leg geen stapels papier/stof bovenop contactdozen.

 

- een bekende, maar toch nog niet altijd gedaan: laat kaarsen niet onbeheerd achter!

 

Overige tips:

 

Zorg dat de vluchtroute vrij is van obstakels (geen grote plant in een pot die je nauwelijks kunt verplaatsen voor de tuindeur die je toch nooit gebruikt)

 

Hang de sleutel van de voordeur op een vaste plek bij de deur zodat je daar bij brand niet naar hoeft te zoeken en dan s'nachts je huis niet uit kunt. (zorg dan ook dat iedereen weet dat die daar hangt).

 

Leg een zaklantaarn naast je bed, vanwege brand valt de electriciteit vaak uit en heb je slecht zicht door de rook. Een zaklantaarn kan dan een hulp zijn om via de vluchtroute je huis te kunnen verlaten.

 

Koop een brandladder voor op de bovenste verdieping.

 

Verder nog een link: http://www.watdoejijbijbrand.nl/ hier kun je een test doen.

Link naar reactie
Delen op andere sites

  • 2 maanden later...

Na overleg met iemand van de plaatselijke brandweer heb ik besloten om naast ons branddeken en 4 brandmelders (zolder ,hal ,woonkamer en berging ) nog 2 brandblussers 6 kg. type AB met manometer én een brandladder aan te schaffen

.Ook adviseerde hij om met de kinderen ( 2 kleuters) al eens "speelenderwijs" een evacuatie te oefenen .

Hoe we deze evacuatie kunnen inkleden zonder de kinderen onnodig bang te maken weet ik nog niet ,als er iemand hiervoor tips kan geven ?

 

Een woningbrand heb ik nog nooit meegemaakt en dat zou ik graag zo houden.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Af en toe wijzen op de groene vluchtroutebordjes deed ik, "kijk die kant moet je op als er wat is". en dan thuis zeggen dat we thuis ook een vluchtroute zouden kunnen maken. Jij en je vrouw kunnen gewoon samen de route lopen door het huis (kinderen doen graag na en spelen dan wel mee) en de brandtrap eens uit het raam hangen...dan worden de kinderen nieuwsgierig en stellen vanzelf vragen. Vooral kalm op reageren, uitleg geven, wijzen dat dat veilig is net als de brandmelders en de blussers.

Spelenderwijs dus...ze zullen vast wel een knuffel of lievelingsding hebben wat ze willen redden als er ooit brand is. Maak samen een plan om de knuffel te redden en oefen dat ook.

Mijn kinderen hadden geen angst, ik deed de oefening thuis altijd de dag na de schoolbrandoefening.

Eén keer is één kind bang geweest, net na de verhuizing, dat verhaal staat hier al ergens, die angst was met extra uitleg en samen route doen ook weer weg.

Link naar reactie
Delen op andere sites

In het verleden kreeg ik tijdens een BHV-cursus een tip:

 

Mocht je de hulpdiensten nodig hebben kun je het netnummer voor 112 zetten. In die tijd woonde ik in de stad Groningen, daar wordt het dan 050-112. Dit scheelt doorverbinden en dus tijd.

 

Iemand die dit kan bevestigen? Werkt dit (nog steeds)?

Link naar reactie
Delen op andere sites

Doe mee aan dit gesprek

Je kunt dit nu plaatsen en later registreren. Indien je reeds een account hebt, log dan nu in om het bericht te plaatsen met je account.

Gast
Reageer op dit topic

×   Geplakt als verrijkte tekst.   Herstel opmaak

  Er zijn maximaal 75 emoji toegestaan.

×   Je link werd automatisch ingevoegd.   Tonen als normale link

×   Je vorige inhoud werd hersteld.   Leeg de tekstverwerker

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen vanaf een URL in

×
×
  • Nieuwe aanmaken...