Ga naar inhoud
GENEGEERD

Een alternatief economisch model(hersenkronkeltjes)


netuyas
 Share

Recommended Posts

(het bezit van de zaak is het einde van het vermaak)

http://oll.libertyfund.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1407&Itemid=283

 

Inleiding

Macht is gestoeld op het vermogen om te bestraffen.

Dit kan door het fysiek toedienen van een straf(geweld)

Of door het ontzeggen van privileges(bezit).

 

Het geweldsmonopolie ligt in de moderne maatschappij bij de betreffende overheid.

Dat kan een democratisch gekozen overheid zijn, of een dictatoriaal bewind, maar het principe is hetzelfde.

De achterliggende idealistische gedachte ook. Bescherming van het land en haar inwoners.

 

60% van het bezit ligt bij 5% van de bevolking. De achterliggende gedachte hier is echter minder idealistisch, nl. Beschermen en vergroten van het bezit.

 

 

In het huidige bestel worden inkomsten(30-50%) en uitgaven(21%) zwaar belast, en is er dus een perverse stimulans om geld te stallen in bezittingen omdat de belasting daar maar 0-4% is. Mede hierdoor wordt de waarde van geld, bezit wordt immers uitgedrukt in een geldgetal,kleiner en kleiner. Kijk maar eens naar de prijzen van “kunst”

 

Het nieuwe economische model:

Het verdienen mag onbeperkt, maar bezit, en schuld, wordt ontmoedigd.

De overheid heeft als primaire rol om de zwakken te beschermen en de wet uit te voeren, en als secundaire rol om het welzijn te bevorderen.

Dictators in al hun verschijningsvormen hebben altijd als inzet hun bezit te beschermen en vergroten.

Ook wanneer binnen een democratisch bestel de politiek zich van de gewone burger vervreemd, zie je dat de politicus zich gaat inspannen voor bescherming en uitbreiding van hetgeen hij bezit.

Politici moeten daar dus tegen beschermd worden door zete laten beoordelen en controleren door een 4e macht, welke vanuit het verleden en naar de toekomst is uitgesloten van de politiek.

De enige absolute vrijheid voor een politicus is de vrijheid van meningsuiting. Voor de rest gelden dezelfde wetten en normen. Dit voorkomt de “wij van WC eend”mentaliteit

 

 

Wat betekend dat voor het economisch model?

 

Door de stimulans te verleggen naar het inkomen en bezit te belasten wordt het hebben van invloed op basis van economische gronden duur en de prikkel om inkomen te verwerven sterker.

 

Door extreem bezit waar dan ook ter wereld zwaar te belasten verminder je concentratie van macht op andere punten dan waar het democratisch gecontroleerd kan worden.

 

Door de belastingsstructuur van toepassing te verklaren op de zelfde gronden waarop iemand rechten kan laten gelden(nationaliteit,inwonerschap, economische aktiviteit) kan belastingvlucht voorkomen worden enomdat loonkosten en winstbelasting omlaag kunnen zullen bedrijven zich graag vestigen.

Natuurlijk zullen er vluchthavens en achterdeurtjes zijn,maar die zijn er nu ook.

 

 

 

Voordelen:

Als het aanhouden van bezit bezit duur wordt ben je bereid meer risico’s met je vermogen te nemen, dus ook bereid meer risicovollere investeringen te doen.

Doordat de belasting op arbeid en winst sterk omlaag kunnen zal de ROI groter worden en daardoor zullen ook projecten en ideeen dieonder het huidige systeem geen kapitaal aan kunnen trekken ineens wel kapitaal aan kunnen trekken. Investeringen die geld opleveren zullen daarnaast automatisch tot nieuwe investeringen leiden. Rijk zijn blijft mogelijk maar wordt daarmee afhankelijk van het blijven leveren van een prestatie.

Handel tussen zones met- en zonder het nieuwe economische stelsel zullen gelijk of gunstiger uitvallen voor hen met het nieuwe economische stelsel omdat de belastingen op winst en arbeid lager zijn dan nu. De concurrentiepositie verbeterd dus. Ook dit heeft direkt effect op de winstgevendheid, en daarmee op de wil om te investeren.

 

Doordat er meer investeringsbereidheid ontstaat en de kosten van arbeid dalen zullen meer en meer taken die nu door de overheid gedaan worden winstgevend door private partijen uitgevoerd kunnen worden. Dit helpt om de rol van de overheid terug te dringen, en daarmee dus ook de belastingdruk.

Doordat arbeid goedkoper wordt zal de werkgelegenheid toenemen en daarmee de druk op de overheid om geld vrij te maken voor inkomensvoorzieningen afnemen, wat wederom tot een afname van de belastingdruk kan leiden.

 

De overheid kan investeringen sturen door bijvoorbeeld investeringen in sociaalmaatschappelijk wenselijke branches en technologieen geheel of gedeeltelijk vrij te stellen van vermogensheffingen.

Zo kun je private investeringen stimuleren in bijvoorbeeld schone energie, gezondheidszorg, maar ook in scholing.

Een mogelijke insteek hierbij is dat voor iedere euro die je investeerd in schone energie je 1.5 euro aan bezit aan je belastingvrijevoet mag toevoegen. Een gift aan een goed doel geeft bijvoorbeeld een zelfde bedrag aan vrijstelling voor dat jaar.

Iemand die zijn bezit dus wil behouden heeft daar mogelijkheden voor, maar zal genoegen moeten nemen met weinig rendement en de verplichting om zijn vermogen te stallen in maatschappelijk verantwoorde enwenselijke projecten.

De Koninklijke familie bijvoorbeeld mag haar geld wel onbelast stallen in windmolenparken, maar niet meer in Shell of KLM.

Binnen families word de oudere generatie gemotiveerd om hun vermogen eerder te delen met de jongere generaties omdat je over 5x10mio minder vermogensbelasting betaald dan over 1x50mio.

 

 

Nadelen?

Zijn er dan geen nadelen? Tot op heden heb ik nog geen indicatoren kunnen vinden die het hebben van bezit koppelen aan economische welvaart en welzijn.

Natuurlijk zullen mensen die veel bezittingen hebben het onrechtvaardig vinden dat hun bezittingen zwaarder belast worden, maar aangezien tegelijkertijd de belasting op winst en arbeid verlaagd worden zal een groot deel hiervoor gecompenseerd worden. Door de hogere winsten en verbeterde concurrentiepositie zal de waarde van de bezittingen alsmede de opbrengsten ook toenemen.

Uiteindelijk zullen de grootbezitters uiteraard een groot deel van hun bezit, en daarmee hun invloed,kwijtraken, maar dat is ook een van de doelstellingen van het nieuwe economische stelsel.

 

Uitvoering:

Natuurlijk moet eenieder een beperkte mate van bezitkunnen hebben, dus laten we als voorbeeld eens de eerste 120.000,=(gebaseerd op:het totale netto bezit van nederland/aantal nederlanders) aan bezit pp vrijstellen van belasting, en van 120.000,= tot 500.000,= belasten met 2% per jaar. Van 500k wordt de belastingdruk verhoogd met 0,1% per 100k. Dat betekend effectief dat vermogens boven 10 miljoen vanzelf zullen verdwijnen

Uit onderzoek blijkt dat 80% van het bezit ligt bij de rijkste 20% van nederland en dat mensen met een modaal inkomen gemiddeld slechts ongeveer 25K netto vermogen hebben .

De belastinginkomsten op vermogen zullen liggen rond de 150miljard. Er hoeft dan dus nog maar ca 100 miljard opgehaald te worden via andere belastingsvormen, waardoor de belasting op inkomsten en uitgaven drastisch verlaagd kan worden. Dit kan door verlaging van de inkomstenbelastingschijven, waardoor het aktieve deel van de rijkere nederlanders een behoorlijke compensatie krijgt voor de hogere vermogensheffing.

 

Dit alles geeft een dubbele stimulans op de economie,werkgelegenheid en de winstgevendheid van de economie, wat bezit toch waardevol maakt ondanks de zwaardere belastingen. Er ontstaat echter wel een automatische prikkel om bezit t eherverdelen.

 

Alternatieven?

Velen zullen erop tegen zijn om beperkende regelgeving op te leggen aan economische markten, maar de mensheid heeft in mijn visie nu eenmaal bewezen dat macht corrumpeerd en dus zal elk stelsel waarin de markt volledig vrijgelaten worden automatisch leiden tot uitbuiting van de zwakkere. De enige theoretische omgeving waarin zelfregulering kan bestaan is in een wereldwaar alles in overvloed voor iedereen beschikbaar is, en dan zou de wereldbevolking onder de 10 miljoen mensen moeten komen in plaats van de huidige ruim 6 miljard!

 

Vooronderstellen dat dit zich vanzelf zal reguleren gaat voorbij aan de aard van het beestje. Wellicht dat we over X aantal generatieswel zo zouden kunnen samenleven, maar daarvoor moet zowiezo het begrip bezit veranderen en daar helpt dit economische model aan mee.

Ik geloof er niet in dat de mensheid nu al kan samenleven zonder een overheid met vergaande bevoegdheden.

Link naar reactie
Share on other sites

Begin nu je eigen moestuin. Bekijk de zadenpakketten Op zoek naar waterfilters, messen, tools of lang houdbaar eten? Ga dan naar www.prepshop.nl!
De overheid kan niet sturen. Meer regels, of andere regels, gaan jouw of het probleem niet oplossen.

Een overheid kan wel degelijk sturen, echter daarvoor moeten dan wel de juiste grondslagen vastgesteld worden, en moeten overheden niet zwaar beïnvloed worden door het "Grote Geld"

Het alternatief is anarchie, en tot op heden is dat altijd ontaard in uitbuiting en onderdrukking, maar ik hoor graag van voorbeelden waarin een maatschappij zonder overheidsbemoeienis erin geslaagd is een vreedzame en rechtvaardige samenleving op te bouwen, anders dan in leefomgevingen waar bezit geen rol speelt(natuurvolken) of waar er een zodanige hoorn des overvloed is dat bezit geen macht meer op kan leveren omdat niemand iets mist.

Link naar reactie
Share on other sites

Een overheid kan wel degelijk sturen, echter daarvoor moeten dan wel de juiste grondslagen vastgesteld worden, en moeten overheden niet zwaar beïnvloed worden door het "Grote Geld"

Het alternatief is anarchie, en tot op heden is dat altijd ontaard in uitbuiting en onderdrukking, maar ik hoor graag van voorbeelden waarin een maatschappij zonder overheidsbemoeienis erin geslaagd is een vreedzame en rechtvaardige samenleving op te bouwen, anders dan in leefomgevingen waar bezit geen rol speelt(natuurvolken) of waar er een zodanige hoorn des overvloed is dat bezit geen macht meer op kan leveren omdat niemand iets mist.

 

Ik weet niet of bezit loze natuurvolken nou zo vreedzaam leven,over het algemeen zijn ze allemaal zwaar bewapend met de voor hun voorhanden zijnde middelen.Ook is er meestal een strenge hiërarchie,zie je er op de een of andere verdachte manier nooit gehandicapten en worden bejaarden letterlijk met een kluitje het riet in gestuurd.

Bij gebrek aan overheid,zend men zelf de usual suspeckt's en verdachten van hekserij weg,of naar de hemel.

Utopia bestaat niet,zelfs niet in een bezit loze omgeving.

  • Leuk 1
Link naar reactie
Share on other sites

@netuyas

 

Eigenlijk is het wel een mooi stuk wat je geschreven hebt, ik kan me daar wel in vinden. Natuurlijk zal iedereen er een mening over hebben en vooral negatieve mening, maar jouw stuk maakt wel duidelijk dat er alternatieven zijn voor het huidige systeem dat ongelijkheid alleen maar bevordert. Alleen daarom al de moeite van het bestuderen waard.

 

Ik ben daar wel voor.

Link naar reactie
Share on other sites

@netuyas:

Je hebt een aantal goede ideeën, maar die zijn op zijn best suboptimaal, en een aantal andere ideeën zijn niet zo goed. Ik zal me hier even concentreren op de minder goede:

 

Bij investeren moet meestal een bepaald risico genomen worden, maar die risico's moeten weloverwogen zijn. Het kunstmatig stimuleren van het nemen van risico's leidt tot meer falende investeringen, wat een onnodige verspilling van schaarse grondstoffen en andere middelen tot gevolg heeft. De algemene welvaart verlaag je hiermee.

 

De overheid kan niet sturen. Wenselijkheid is subjectief, en ook zgn 'sociaalmaatschappelijk wenselijke branches' zijn niet vrij van de wetten van de economie. Kijk nu bijvoorbeeld naar de VS waar de overheid het hoger onderwijs stimuleert met gegarandeerde leningen. De kosten (en verbruik van schaarse middelen) stijgen de lucht in, en een gigantisch deel van de afgestudeerden kan geen baan op niveau vinden. Overheidsbemoeienis leidt praktisch altijd tot missallocatie van schaarste goederen, het algemene welvaartsniveau omlaag halend. Alleen alle individuen samen in een vrije markt kunnen optimaal sturen, en ze doen dat met de informatie uit het prijssysteem. Overheidsmanipulatie van dat prijssysteem heeft meestal onnodig schadelijke gevolgen, omdat de informatie gecorrumpeerd wordt, en mensen dus niet meer handelen op de juiste informatie.

 

Natuurlijk moet eenieder een beperkte mate van bezitkunnen hebben, dus laten we als voorbeeld eens de eerste 120.000,=(gebaseerd op:het totale netto bezit van nederland/aantal nederlanders) aan bezit pp vrijstellen van belasting, en van 120.000,= tot 500.000,= belasten met 2% per jaar. Van 500k wordt de belastingdruk verhoogd met 0,1% per 100k. Dat betekend effectief dat vermogens boven 10 miljoen vanzelf zullen verdwijnen

Met dit belastingstelsel ontmoedig je investeren, en moedig je consumptie aan. En juist degenen die de beste investeringen maken (die

), worden ontmoedigd van het maken van verdere weloverwogen investeringen.

 

Velen zullen erop tegen zijn om beperkende regelgeving op te leggen aan economische markten, maar de mensheid heeft in mijn visie nu eenmaal bewezen dat macht corrumpeerd en dus zal elk stelsel waarin de markt volledig vrijgelaten worden automatisch leiden tot uitbuiting van de zwakkere.

Hoe volgt dit? Een vrije markt leidt juist tot een maximale decentralisering van macht. Concurrentie en vrijheid van associatie is wat uitbuiting van minderbedeelden het beste tegenhoudt, niet alle macht onderbrengen in een monopolie dat corruptie aantrekt. Dat laatste is juist wat de ergste uitbuitingen tot gevolg heeft gehad in het verleden. In een vrije markt 'reguleert' iedereen elkaar. Iemand bevalt de arbeidsvoorwaarden van een werkgever niet? Op naar de concurrent. Ook voor universele bescherming van eigendomsrechten zijn er verscheidene mogelijk private mechanismen.

 

Het alternatief is anarchie, en tot op heden is dat altijd ontaard in uitbuiting en onderdrukking, maar ik hoor graag van voorbeelden waarin een maatschappij zonder overheidsbemoeienis erin geslaagd is een vreedzame en rechtvaardige samenleving op te bouwen

O.a. de casus van middeleeuws Ijsland is wat dat betreft wel boeiend.

Link naar reactie
Share on other sites

@netuyas:

Je hebt een aantal goede ideeën, maar die zijn op zijn best suboptimaal, en een aantal andere ideeën zijn niet zo goed. Ik zal me hier even concentreren op de minder goede:

.

Het is dan ook een gedachtenkronkel vanwege onvrede met het huidige systeem en de realisatie dat de mensheid niet in staat is zonder wetten en regels eerlijk en vredig samen te leven

Bij investeren moet meestal een bepaald risico genomen worden, maar die risico's moeten weloverwogen zijn. Het kunstmatig stimuleren van het nemen van risico's leidt tot meer falende investeringen, wat een onnodige verspilling van schaarse grondstoffen en andere middelen tot gevolg heeft. De algemene welvaart verlaag je hiermee.

Het moment dat de stimulans niet bezit, maar inkomstenmaximalisatie wordt, dan zullen investeringen nog altijd op hun ROI beoordeeld worden, maar zal geld minder snel werkeloos op de plank blijven liggen, waardoor er geen/minder behoefte is aan fractioneel bankieren/banquair leenstelsel.

Er kan dus niet de conclusie getrokken worden dat de welvaart verlaagd wordt. daarnaast richt ik mij niet op welvaart, maar welzijn, waar heel andere waarderingen een rol spelen dan in de klassieke economie.

 

De overheid kan niet sturen. Wenselijkheid is subjectief, en ook zgn 'sociaalmaatschappelijk wenselijke branches' zijn niet vrij van de wetten van de economie. Kijk nu bijvoorbeeld naar de VS waar de overheid het hoger onderwijs stimuleert met gegarandeerde leningen. De kosten (en verbruik van schaarse middelen) stijgen de lucht in, en een gigantisch deel van de afgestudeerden kan geen baan op niveau vinden. Overheidsbemoeienis leidt praktisch altijd tot missallocatie van schaarste goederen, het algemene welvaartsniveau omlaag halend. Alleen alle individuen samen in een vrije markt kunnen optimaal sturen, en ze doen dat met de informatie uit het prijssysteem. Overheidsmanipulatie van dat prijssysteem heeft meestal onnodig schadelijke gevolgen, omdat de informatie gecorrumpeerd wordt, en mensen dus niet meer handelen op de juiste informatie.

Neem alleen de deltawerken of het marshalplan maar als voorbeeld als tegendeel. Dat de meeste overheidsbemoeienis vandaag de dag contraproductief werkt komt door het lobbyisme dan wel het nastreven van de eigen populariteit. Door die perverse prikkels eruit te halen kun je als overheid veel slagvaardiger optreden.

 

Met dit belastingstelsel ontmoedig je investeren, en moedig je consumptie aan. En juist degenen die de beste investeringen maken (die

), worden ontmoedigd van het maken van verdere weloverwogen investeringen.

.

Om te kunnen consumeren moet er geproduceerd worden. Zelfs op basis van jouw aannames neemt de productie dus toe! Om inkomen te verwerven moeten de investeringen renderen, en omdat je niet praat over consolidatie van bezit zal met risicovollere investeringsbeslissingen met een hoger potentieel rendement eerder nemen. In het huidige stelsen stoppen bezitters hun geld liever in "risicoloze"staatsobligaties, in plaats van in risicovolle maar potentieel baanbrekende nieuwe ontwikkelingen. De bescherming van bezit leidt ertoe dat de automobielbranche en energiemarkt niet vooruit te branden zijn met vernieuwing en verbetering.

 

Hoe volgt dit? Een vrije markt leidt juist tot een maximale decentralisering van macht. Concurrentie en vrijheid van associatie is wat uitbuiting van minderbedeelden het beste tegenhoudt, niet alle macht onderbrengen in een monopolie dat corruptie aantrekt. Dat laatste is juist wat de ergste uitbuitingen tot gevolg heeft gehad in het verleden. In een vrije markt 'reguleert' iedereen elkaar. Iemand bevalt de arbeidsvoorwaarden van een werkgever niet? Op naar de concurrent. Ook voor universele bescherming van eigendomsrechten zijn er verscheidene mogelijk private mechanismen.

Op welke manier ga je zonder regulering monopolievorming tegen in kapitaalintensieve markten? En bescherming van intellectueel eigendom? zonder bescherming haal je de prikkel weg om te vernieuwen en fundementeel onderzoek uit te voeren, en stimuleer je juist concentratie en consolidatie
Link naar reactie
Share on other sites

Lekker is dat, bijna de hele reactie klaar en dan begint m'n touchpad raar te doen. En dan vliegt hij ook precies naar die vierkante centimeter van het kruisje :(. Even overnieuw dan:

de realisatie dat de mensheid niet in staat is zonder wetten en regels eerlijk en vredig samen te leven

Dat realiseer ik me ook. Wetten en regels zijn veel te belangrijk om over te laten aan een monopolie. Je vraagt hoe je monopolies voorkomt. Ik neem aan omdat je denkt dat ze schadelijk zijn. 1+1=...

Het moment dat de stimulans niet bezit, maar inkomstenmaximalisatie wordt, dan zullen investeringen nog altijd op hun ROI beoordeeld worden

De ROI is pas achteraf bekend. Meer en grotere risico's = meer falende investeringen = verspilling van schaarse middelen. Ik snap dat ik mezelf hiermee slechts herhaal, maar dat is hoe het zit.

maar zal geld minder snel werkeloos op de plank blijven liggen, waardoor er geen/minder behoefte is aan fractioneel bankieren/banquair leenstelsel.

Als (ik weet niet of ik jou hiermee aanspreek) je fractioneel bankieren wilt verminderen is het een beter idee het depositogarantiestelsel af te schaffen en vrije concurrentie toe te laten. Mensen zijn dan minder geneigd hun geld aan riskante fractionele banken te geven.

Neem alleen de deltawerken of het marshalplan maar als voorbeeld als tegendeel. Dat de meeste overheidsbemoeienis vandaag de dag contraproductief werkt komt door het lobbyisme dan wel het nastreven van de eigen populariteit. Door die perverse prikkels eruit te halen kun je als overheid veel slagvaardiger optreden.

Het naoorlogse herstel is niet te danken aan het Marshall plan (juist de landen die het minste geld ontvingen groeiden het snelst), maar aan de drastische privatiseringen en deregulering van de economie. Het wirtschaftswunder was al vol op gang voordat de magere bijdrage van het Marshall plan aankwam. Dat plan was juist een beroving van de Amerikaanse belastingbetalers ten gunste van de corporaties waar het geld doorheen ging.

Van de deltawerken zou je moeten bewijzen dat de verbruikte middelen niet veel beter besteed waren (was het risicogebied überhaupt helemaal volgebouwd zonder landsgrenzen en stimulering door de staat?). Ik ken ook nog wel een geweldig mooi project dat geïnitieerd en gefinancierd was door overheid: de kunstrivieren in de woestijn van de VS. Wel een gigantische verspilling van water. De staat had in de eerste plaats nooit de bouw van extensieve steden en akkers in dat gebied moeten stimuleren. Schaarste middelen die veel beter besteed hadden kunnen worden.

Ook als we het probleem van lobbyisme en politiek belang elimineren (onwaarschijnlijk in een machtsmonopolie dat corruptie aantrekt), leidt de staat bovendien nog altijd aan het economisch calculatieprobleem (hier uitgelegd) en de afwezigheid van sterke financiële winst/verlies prikkels. Als het aankomt op de optimale allocatie van schaarse middelen is er geen vervanging van de vrije markt.

Om te kunnen consumeren moet er geproduceerd worden. Zelfs op basis van jouw aannames neemt de productie dus toe!

Om die consumptie te faciliteren. Dus wat schieten we daarmee op? Verspilling van schaarse middelen komt er desalniettemin.

De bescherming van bezit leidt ertoe dat de automobielbranche en energiemarkt niet vooruit te branden zijn met vernieuwing en verbetering.

En zijn schaarse middelen niet beter anders besteed dan de automobielenbranche en energiemarkt? Dat weet jij niet, dat weet ik niet, dat weet de overheid niet. Alleen dde vrije markt kan dat in optimale banen leiden.

Op welke manier ga je zonder regulering monopolievorming tegen in kapitaalintensieve markten?

Ook kapitaalintensieve productie leidt niet tot monopolies in een vrije markt. Bijvoorbeeld bouwers van grote passagiersvliegtuigen kunnen nog steeds concurrentie van kleinere vliegtuigbouwers en (groepen) investeerders en grote bedrijven in andere sectoren hebben die prima die markt binnen kunnen dringen als de prijzen arbitrair hoog gezet gaat worden en/of er teveel ingeschikt gaat worden op de veiligheid.

Of de energiemarkt. Gigantische elektriciteitscentrales kunnen rekenen op concurrentie van kleinere, plaatselijke energiecentrales die het voordeel van afstand hebben als de prijzen te ver opgedreven worden.

Van monopolies is niets te vrezen in een vrije markt. In een door de staat gereguleerde markt daarentegen...

En bescherming van intellectueel eigendom? zonder bescherming haal je de prikkel weg om te vernieuwen en fundementeel onderzoek uit te voeren, en stimuleer je juist concentratie en consolidatie

Dat is niet zo voor de hand liggend. Ten eerste werkt intellectueel eigendom juist concentratie en consolidatie in de hand. Patenten zijn monopolies, ze sluiten concurrentie uit. Ten tweede geeft intellectueel eigendom bedrijven ook een prikkel op hun lauweren te zitten. Het is immers niet zo dat ze hoeven te vrezen voor concurrentie van bedrijven die het goedkoper en/of beter doen. Waarom geld riskeren met onderzoek? Andere organisaties worden op hun beurt verhinderd op het patent te bouwen en ontwikkelen. Het was bijvoorbeeld pas na het aflopen van het patent van James Watt op de stoommachine dat de vooruitgang sterk op gang kwam, die lag daarvoor bijna stil. De meest innovatieve jaren in de software industrie was toen er nog geen patenten op software geplaatst konden worden, en softwarebedrijven zich nauwelijks bezig hielden met copyright. Italië had een florerende farmaceutische industrie, die grotendeels verdween nadat er patenten op medicijnen ingevoerd werden. Etc. etc.

Daarnaast is innovatie niet de enige overweging, ook productie van en concurrentie op het product zou mee moeten spelen in de kosten/baten analyse.

 

De moraal van het verhaal: niet de staat, maar individuen in een vrije markt kunnen de samenleving op een hoger niveau tillen. Ook al heb je de optimale staatsconstructie gevonden, het is op z'n minst naïef om te denken dat de staat daar ooit bij in de buurt zal komen, door de corruptie die een machtsmonopolie aantrekt danwel het eigenbelang van stemmers. Alles wijst erop dat de vrije markt beter coördineert dan een centrale, monopolistische overheid, dus de sprong naar vrije markt anarchie zou niet zo groot moeten zijn. Het recht, wegen, defensie, sociale zekerheid, allemaal prima mogelijk in afwezigheid van de staat.

Link naar reactie
Share on other sites

Lekker is dat, bijna de hele reactie klaar en dan begint m'n touchpad raar te doen. En dan vliegt hij ook precies naar die vierkante centimeter van het kruisje :(. Even overnieuw dan:.

Ik voel met je mee.

 

Voor de rest verschillen we denk ik niet over het te bereiken ideaal(Een volledig vrije en transparante markt heeft duidelijke voordelen), maar over de manier en snelheid waarop dat te bereiken is. Je hebt zeker een aantal valide punten, maar andere argumenten kunnen met dezelfde technieken weerlegt worden waarmee je mijn pro argumenten weerlegt. Net zo goed als je elk argument voor een "beperkte"overheid ter discussie kunt stellen door je af te vragen of het zonder dat ingrijpen niet beter was geweest, kun je argumenten voor een "volledig" vrije markt ook niet justificeren omdat daar ook nog geen emperisch bewijs voor is.

Dat geet alleen een inname van posities, waarbij vooruitgang geboekt wordt wanneer eenieder wil luisteren naar de inhoudelijke argumenten.

 

 

Hetgeen overeind blijft staan is dat het stysteem moet veranderen en dat de invloed van (achterkamer)politiek en concentratie van macht schadelijk zijn voor het welzijn van de mensheid. Transparantie is daarvoor noodzakelijk.

 

Waar we het over oneens zijn is de oplossing vandaag de dag. Jouw vertrouwen in het zelfregulerende vermogen van de "markt"deel ik niet. Waar concentratie van bezit optreed, ontstaat macht en invloed, en die zal vrijwel altijd voor het eigenbelang ingezet worden.

Wat zou het mooi zijn als economie een exacte wetenschap was, dan wisten we tenminste wat 1+1= als reslultaat zou geven:p

Link naar reactie
Share on other sites

@netuyas, mag ik je wel even complimenteren op je ideeën. Misschien lijkt het dat ik ze compleet af aan het kraken ben (en dat is ook wel zo :p), maar het is duidelijk dat je jezelf erin verdiept hebt, en je kan ze prima formuleren. Dat maak ik regelmatig anders mee.

 

Over het gebrek aan empirisch bewijs voor een puur vrije markt heb je gelijk, een polycentrisch rechtssysteem zoals David Friedman

in The Machinery of Freedom is nog nooit geprobeerd. Een voorbeeld als middeleeuws Ijsland dat heel erg dichtbij kwam geeft echter wel sterke aanwijzingen (ik ben redelijk overtuigd dat het uiteindelijk misgegaan is juist door te weinig anarchisme, en zelfs toen het misging viel het allemaal redelijk mee). De onvermijdelijke corruptie en inherente inefficiënties waar de staat mee kampt, de problemen met democratie, en o.a. de observatie dat de VS als minimale overheid met een imperfecte echter uitermate goede grondwet begonnen is (de facilitering van slavernij en protectionisme waren uitzonderingen op de regel), maar uitgegroeid is tot het hedendaagse monster, geven mij geen enkel vertrouwen in de overheid, in welke vorm dan ook, als geschikt is om de maatschappij in goede banen te leiden. Daarentegen is mijn vertrouwen in het zelfregulerend vermogen van de markt is allesbehalve blind. Juist de vrije markt kan eigenbelang in de goede banen leiden, het is altijd het gebruik van het machtsmonopolie van de staat waar concentratie van bezit misloopt. Hopelijk kom je dat inzicht ooit met mij te delen.

 

1 | Monopolies zijn onwenselijk.

+

1 | Overheid is een monopolie.

=

2 | Overheid is onwenselijk.

;)

Link naar reactie
Share on other sites

@netuyas, @Rothbard, ik heb dit draadje met stijgend plezier gelezen. Jullie beiden hebben jullie mening op een goed manier verwoord, en zoals Rothbard zegt, dat maak je niet altijd mee. Ikzelf zit in de hoek van Rothbard, ik geloof in de heilzame kracht van de vrije markt. Een interessant filmpje hierover is deze van Bill Whittle, over small government and free enterprise.

Link naar reactie
Share on other sites

Misschien moeten we helemaal niet meer zoveel economisch denken.

Maar kijken naar duurzaamheid, gezondheid, milieu. Kortom naar het welzijn van onze planeet.

 

Een wijze man zei eens.

 

Pas als de laatste boom is geveld en de laatste rivier is vergiftigd beseffen we pas dat we geld niet kunnen eten.

Ook een boeiend onderwerp: vrije markt en milieu. Google eens op 'free-market environmentalism' als je daar zin in hebt.

Link naar reactie
Share on other sites

  • 3 weeks later...
@netuyas, @Rothbard, ik heb dit draadje met stijgend plezier gelezen. Jullie beiden hebben jullie mening op een goed manier verwoord, en zoals Rothbard zegt, dat maak je niet altijd mee. Ikzelf zit in de hoek van Rothbard, ik geloof in de heilzame kracht van de vrije markt. Een interessant filmpje hierover is deze van Bill Whittle, over small government and free enterprise.

 

 

Bill Whittle sluit overheidbemoeienis ook niet uit maar wil dat beperken, en in mijn hersenkronkel sta ik dan ook een kleine overheid voor, dus wat dat betreft liggen de denkbeelden niet zover uiteen. Het grote verschil tussen mijn denkbeelden en de libertarische is dat in een libertarische maatschappij uitgegaan wordt van een vrije markt die monopolies en oligopolies wel zal doorbreken. Dat kan m.i. alleen maar als je concentratie van bezit tegengaat.

 

Ik ben aanhanger van de "nachtwakersstaat"dus daar waar ik mogelijkheden zie in een aantal libertarische principes geloof ik niet in het zelfreinigende vermogen van de vrije markt. Dit baseer ik op menselijk gedrag. In een wereld met schaarste zal een mens zijn territorium en bezittingen willen verdedigen en uitbreiden ten koste van anderen. Dat is gewoon elementaire evolutietheorie, en zonder een vorm van sturing en controle zal er snel nepotisme ontstaan.

Link naar reactie
Share on other sites

Een voorbeeld als middeleeuws Ijsland dat heel erg dichtbij kwam geeft echter wel sterke aanwijzingen (ik ben redelijk overtuigd dat het uiteindelijk misgegaan is juist door te weinig anarchisme, en zelfs toen het misging viel het allemaal redelijk mee).

 

Sorry voor de late reaktie, maar ik kon tijdens de feestdagen onvoldoende tijd vrijmaken om me in te lezen in middeleeuws ijsland.(was er niet mee bekend)

 

Als ik de diverse bronnen bestudeer was het gebaseerd op een vorm van feodalisme. een moderne vorm zou de federatie van Amerika zijn, als je de bestuurslaag van de president afschaft, de kiesmannen kunnen immers gezien worden als de vertegenwoordigers van de stamhoofden.

Kortom, de Althing was niets anders dan een verzameling krijgsheren en kerkvoogden die regelmatig bijeenkwamen om de grotere politieke lijnen en structuren uit te zetten. Dit kon alleen maar bestaan vanwege het eilandkarakter, waardoor er geen doorlopende centrale overheid nodig was, maar alleen een samenwerkingsverband om het eiland te verdedigen tegen vijanden van buiten. Binnen hun eigen gemeenschap waren de opperhoofden alleenheersers met absolute macht. Uiteindelijk ontstond ook daar een stammenoorlog omdat iemand zijn macht wilde vergroten. Dit is nu precies wat ik als groot nadeel zie van het libertarisme.

 

 

1 | Monopolies zijn onwenselijk.

+

1 | Overheid is een monopolie.

=

2 | Overheid is onwenselijk.

;)

 

1 een Mono Polie is een situatie waarin er geen alternatieven zijn en er maar 1 aanbieder is.

+

2 Er zijn pakweg 200 overheden op de wereld, dus kan een overheid niet als monopolist gezien worden( anders dan dat je regionale monopolies in het vergelijk gaat betrekken)

=

3 als de overheid geen monopolist is, en jouw afschuw van overheden alleen gebaseerd zou zijn op het feit dat ze een monopolie bezitten, heb je dus geen bezwaar tegen een centraal orgaan waarin afspraken worden vastgelegd en nageleefd(kortom een overheid)

 

Hehe... eindelijk Rothbard bekeerd;)

Link naar reactie
Share on other sites

Dus dat betekend dat we elke vorm van ethiek overboord gooien en ik jou dus mag doden, beroven en je kinderen als slaven verkopen omdat ik sneller, sterker of gemener ben?

 

Juist. Maar misschien ben ik slimmer, werk ik samen met anderen die nog gemener zijn, sluit ik vrede met mijn buren en besluiten we elkaar te helpen in geval van nood en zijn we beter voorbereid.:p

 

Een soort is nooit sterker geworden door inteelt en de zwakkeren maar kinderen laten krijgen. Dat is ongeveer de ondergang van een soort. Ook de natuur\ziekte decimeert soms een soort dus dat is niets nieuws. De sterken zullen overleven en de soort als geheel sterker maken\houden.

 

Minder prettig misschien wanneer je tot de zwakkeren behoort, maar that's life.:cool:

Link naar reactie
Share on other sites

Juist. Maar misschien ben ik slimmer, werk ik samen met anderen die nog gemener zijn, sluit ik vrede met mijn buren en besluiten we elkaar te helpen in geval van nood en zijn we beter voorbereid.:p

:

 

En zo ontstaat er opnieuw een samenleving, en opnieuw zullen er regels komen. Hoe meer mensen hoe meer regels. Als je geen regels wilt zal je op een onbewoond eiland moeten gaan wonen.

Link naar reactie
Share on other sites

Juist. Maar misschien ben ik slimmer, werk ik samen met anderen die nog gemener zijn, sluit ik vrede met mijn buren en besluiten we elkaar te helpen in geval van nood en zijn we beter voorbereid.:p

 

Een soort is nooit sterker geworden door inteelt en de zwakkeren maar kinderen laten krijgen. Dat is ongeveer de ondergang van een soort. Ook de natuur\ziekte decimeert soms een soort dus dat is niets nieuws. De sterken zullen overleven en de soort als geheel sterker maken\houden.

 

Minder prettig misschien wanneer je tot de zwakkeren behoort, maar that's life.:cool:

 

Een dergelijke maatschappij is wel erg onsympathiek. Het beschermen van zwakkeren is een groot goed en een teken van beschaving.

Link naar reactie
Share on other sites

Een dergelijke maatschappij is wel erg onsympathiek. Het beschermen van zwakkeren is een groot goed en een teken van beschaving.

 

Daar ben ik het ook wel mee eens, leuk is anders. Zo doorgaan is ook geen optie. met straks miljarden teveel aan mensen die de aarde maar kapotmaken omdat iedereen zo nodig de nieuwste flat screen, Iphone en auto wil hebben. Om een huis te kunnen huren moet je je hele privé leven laten zien of je het wel kunt betalen, maar mensen die nog niet eens voor zichzelf kunnen zorgen mogen zich wel voortplanten. Is dat niet gek eigenlijk.

 

Daarnaast zijn er nog heel veel landen waar de beschaving ver te zoeken is, ook onder de zgn. westerse landen. Landen die zich aan geen enkele internationale afspraak houden, maar waar je wel een meisje van 9 kunt trouwen die toevallig een nichtje blijkt te zijn. Laten we eerlijk zijn, daar wordt de mensheid niet echt beter op.:mad:

 

Ik heb al vaker geroepen dat het geen kwaad kan als de mensheid weer eens een keertje gedecimeerd wordt. Hoe wreed dat ook klinkt als jij toevallig bij de slachtoffers zit.

Link naar reactie
Share on other sites

Doe mee aan dit gesprek

Je kunt dit nu plaatsen en later registreren. Indien je reeds een account hebt, log dan nu in om het bericht te plaatsen met je account.

Gast
Reageer op dit topic...

×   Geplakt als verrijkte tekst.   Herstel opmaak

  Er zijn maximaal 75 emoji toegestaan.

×   Je link werd automatisch ingevoegd.   Tonen als normale link

×   Je vorige inhoud werd hersteld.   Leeg de tekstverwerker

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen vanaf een URL in

 Share

×
×
  • Nieuwe aanmaken...