Ga naar inhoud
GENEGEERD

TARGET2 - de achilleshiel van de Euro?


Dr.Prepper
 Share

Recommended Posts

Een nieuwe blog op Preppers.nl: TARGET2 of Waarom Griekenland niet uit de Euro kan.

Aanrader! Vooral als je denkt "Target2, huh wat is dat?"

 

Aangezien er nog geen specifieke thread is over TARGET2, het financiële transactie systeem van de Eurolanden, hier ook even wat achtergrondinfo:

 

TARGET2 is the real-time gross settlement (RTGS) system owned and operated by the Eurosystem. TARGET stands for Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system. TARGET2 is the second generation of TARGET. [...] TARGET2 processed a daily average of 348,505 payments, representing a daily average value of €2,385 billion.

 

- Bron: http://www.ecb.europa.eu/paym/t2/html/index.en.html

 

Ja, je leest het goed, TARGET2 verwerkt dus gemiddeld zo'n 2,4 biljoen (= 2385 miljard = 2 385 000 000 000) euro.

 

En dat dit een tikkende tijdbom is kan je lezen in onze column TARGET2 of Waarom Griekenland niet uit de Euro kan.

Link naar reactie
Share on other sites

Begin nu je eigen moestuin. Bekijk de zadenpakketten Op zoek naar waterfilters, messen, tools of lang houdbaar eten? Ga dan naar www.prepshop.nl!
  • 4 weeks later...

ik weet niet of target2 bij jullie bekend is ?

 

dus bij deze target2

jol

 

> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Datum 11 april 2012

Betreft Opheffen vertrouwelijkheid brief target-2 onevenwichtigheden

Directie Financiële Markten

Korte Voorhout 7

2511 CW Den Haag

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

http://www.rijksoverheid.nl

Ons kenmerk

FM/2012/ 523

Uw brief (kenmerk)

2012D11150

Bijlagen

Brief Target-2 (FM/2012/230M)

Pagina 1 van 1

Geachte voorzitter,

Op 27 februari jl. stuurde ik u een vertrouwelijke brief over Target-2, het systeem

dat directe overboekingen tussen banken in de eurozone mogelijk maakt. Uw

Kamer verzocht schriftelijk (kenmerk 2012D11150) deze brief openbaar te maken.

De situatie nogmaals beziend in het licht van de recente ontwikkelingen heb ik na

contact met De Nederlandsche Bank besloten de brief inderdaad openbaar te

maken. De brief is als bijlage bij deze brief gevoegd.

Hoogachtend,

de minister van Financiën

J.C. de Jager

aotz 2 03L(co

ac)¼z 69,),

Ministerie van Financiën

Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haan

VERTROUWELI3K

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Directie Financiële Markten

Korte Voorhout 7

2511 CW Den Haag

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

http://www.rijksoverheid.n1

Ons kenmerk

FM/2012/230

Datum

27

FEB, 2012

Betreft: Target 2

Geachte voorzitter,

Door middel van deze brief wil ik u vertrouwelijk informeren over een relatief

technisch onderwerp dat verband houdt met de Europese schuldencrisis. Het

onderwerp waar het hier om gaat betreft de intra-eurosysteem vorderingen en

verplichtingen die tot stand komen via het zogenaamde 'Target-2 systeem', dat

directe overboekingen tussen banken binnen de eurozone mogelijk maakt 1,2 . Een

systeem als Target-2 is noodzakelijk voor het goed functioneren van de

Economische en Monetaire Unie (EMU); in extreme scenario's waarbij het

voortbestaan van de EMU in gevaar komt doordat een lidstaat de EMU zou kunnen

verlaten, brengt het Target-2 systeem echter risico's met zich mee. Omdat ik

eraan hecht u zo goed mogelijk te informeren, wil ik door middel van deze brief

deze potentiële risico's zo helder mogelijk uitleggen.

De belangrijkste manier om de huidige risico's van het Target-2 systeem

aan te pakken is door te werken pan herstel van het vertrouwen van markten in de

Eurozone. Zoals u weet is dat een van de belangrijkste doelen die dit kabinet voor

ogen heeft met het grote pakket aan Europese maatregelen dat de afgelopen

anderhalf jaar is en wordt genomen (oprichting en vergroting van de effectieve

capaciteit van het noodfonds EFSF, vervroeging van het ESM, de

bankenherkapitalisatie exercitie op basis van de recente EBA test van december ji.

en de strengere afspraken over nationale begrotingen etc.). In die zin wijst de

problematiek rondom het Target-2 systeem nogmaals op het belang van deze

maatregelen3.

In deze brief zal ik eerst ingaan op hoe het Target-2 systeem werkt,

vervolgens waarom de zogenaamde Target-2 saldi van het Target-2 systeem sterk

zijn opgelopen door de crisis, daarna op welke risico's dit met zich brengt in

1 Target-2 staat voor Trans-European Automated Real time Gross Settlement Express Transfer.

3 In de bijlage van Kamerstuk 33000, nr. 36 bent u geinformeerd over de zogenaamde

`Griekenlandscenario's'. Op p. 6, B en 9 van deze bijlage wordt het aandeel van DNB benoemd In de

potentlële verliezen van de ECB door haar blootstelling aan Grlekenland vla het Eurostelsel. Deze

potentlële verliezen betreffen deels verlIezen die voortkomen ult het Target-2 systeem, dat echter In deze

brIef nlet als zodanIg bij naam wordt genoemd.

2 Het eurosysteem bestaat uit de ECB en alle nationale centrale banken (NCBs) in de eurozone.

VERTROUVVELTIK Pagina 1 van 5

extreme scenario's om te concluderen hoe de huidige beleidsmaatregelen mede

beogen de Target-2 saldi weer langzaam te doen afnemen.

Werking Target-2

Een monetaire unie kan enkel en alleen bestaan wanneer er grenzeloos en vrij

betalingsverkeer tussen ingezetenen uit de verschillende lidstaten kan zijn.

Betalingen tussen banken in verschillende eurozone lidstaten vinden in principe op

dezelfde dag plaats, wat betekent dat indien een rekeninghouder in lidstaat A een

overboeking doet naar een rekeninghouder in lidstaat B de rekeninghouder in

lidstaat B vrijwel gelijk over zijn geld kan beschikken. Om deze

betalingsinfrastructuur mogelijk te maken vindt op de achtergrond van de

transactie tussen een rekeninghouder in lidstaat A en B een parallelle transactie

plaats tussen de nationale centrale banken (NCBs). Een betaling van een bank in

lidstaat A aan een bank in lidstaat B zorgt er namelijk voor dat de NCB van lidstaat

A een verplichting krijgt ten opzichte van de ECB en de NCB van lidstaat B een

vordering krijgt op de ECB. De balans van alle vorderingen en verplichtingen die de

NCBs to.v. de ECB hebben heet de Target-2 balans en de saldi van individuele

NCBs heten de Target-2 saldi (zie voor een voorbeeld tabel 1). In de periode tot

2007 waren de omvang van de Target-2 balans en de individuele saldi van NCBs

relatief klein. Sinds de kredietcrisis is deze situatie echter verandert, centrale

banken van Duitsland, Luxemburg, Nederland en Finland kennen momenteel een

fors positief saldo op de Target-2 balans. De overige eurolanden hebben een (fors)

negatief saldo.

Oorzaken oploop Target-2 saldi

Als gevolg van de banken- en schuldencrisis is er sprake van een netto

kapitaaluitstroom uit met name perifere lidstaten, mede door het opdrogen van de

interbancaire kredietverlening. Investeerders in perifere lidstaten percipiëren een

groter kredietrisico en trokken hun geld uit deze lidstaten en de daar gevestigde

banken terug. Perifere banken vingen het wegvallen van financiering via de

internationale financiële markten op door tegen onderpand te lenen bij de ECB (via

het herfinancieringloket). Naar mate de crisis verdiepte kwam bovenop het

kredietrisico in de ogen van investeerders nog een potentieel wisselkoersrisico,

doordat uittreding van lidstaten uit de eurozone niet meer werd uitgesloten door

de markt. Tot slot kozen ook bedrijven en burgers uit perifere lidstaten ervoor

tegoeden te verplaatsen naar banken in kernlanden. Deze factoren zorgden ervoor

dat de banken in perifere lidstaten nog afhankelijker werden van het

herfinancieringsloket van de ECB.

Link naar reactie
Share on other sites

De ECB ziet zich nu door de crisis gedwongen om onbeperkt krediet tegen

onderpand aan banken te verstrekken om de monetaire transmissie in de Eurozone

te waarborgen.4 Immers, zonder dit ruime monetaire beleid zouden

liquiditeitsproblemen voor deze banken hebben geleid tot een onverantwoord

scherpe terugval in de kredietverlening en daarmee de economische groei en

inflatie in deze landen.

De kapitaaluitstroom uit perifere landen naar kernlanden, die opgevangen

wordt door centrale bank liquiditeit, is terug te zien in de Target-2 saldi van de

NCBs van de eurolidstaten. Waar de NCBs van de relatief sterke landen in de

Eurozone een steeds positiever Target-2 saldo hebben, hebben de NCBs van

4 Banken die onvoldoende onderpand van afdoende kwaliteit hadden, deden een beroep op Emergency

Liguidity Assistance (ELA) bij hun nadonale centrale bank, om zo de gaten aan de passivazijde van hun

balans te vullen.

Directie Financiële Markten

Ons kenmerk

FM/2012/230 M

VERTROWNELDK Pagina 2 van 5

perIfere landen waar de banken en overheidsfinanciën sterk onder druk staan een

steeds negatiever saldo. De NCBs van de kernlanden krijgen een vordering op de

ECB voor de netto kapitaalinstroom; de NCBs van de perifere lIdstaten hebben een

verplichting aan de ECB voor de netto kapitaaluitstroom, deze uitstroom hebben ze

moeten opvangen met het herfinancieringsloket van de ECB. De onderstaande

tabel geeft een overzicht van de netto positfes van NCBs ten opzichte van de ECB.

Tabel 1. Ta et-2 Saldi in mil a

Eind 20 7— Eind ZOtr September

2011—

Duitsland 71 326 449**

Luxemburg 18 68 84

Nederland -22 41 89**

Finland 3 20 49

Itallë 36 3 -103**

Cyprus -6 -8

Malta -1

Estland 2

Slovenië 2 - -2

Slowakije -13 -13

België -62 -14 -24**

Oostenrijk -25 -28 -36

Frankrijk 0 -28 -98

Spanje -3 -51 -83

Portugal -6 -60 -59

Griekenland -10 -87 -101

Ierland -1 -145 -135

* desbjcis geen lid van de Eurozone

** bron openbare jaarverslagentaarrekeningen nationale centrale banken

*** schattingen Deutsche bank "Deutsche Bank Research Target2-Watchers update"

Bezien vanuit een breder perspectfef betekent deze oploop van Target-2 saldI voor

een deel dat de rIsico's die de Nederlandse banken liepen op commerciële banken

in de perifere fanden verschuiven naar een risIco dat DNB loopt op de ECB en

uiteindelijk op de NCBs van met name de perlfere landen. Vanuit risico-oogpunt is

dat op zich geen verslechtering, omdat de NCBs in die landen over het geheel

genomen een beter rislco zullen zijn dan de commerciële banken. Daarnaast is het

echter ook een verschuivIng van risico van privaat naar publiek.

Risico's Target-2 systeem

Zoals hIerboven uiteengezet is, Illustreren de oplopende Target-2 saldl een gebrek

aan vertrouwen in (het bankwezen van de) perlfere landen, maar het bestaan

ervan vormt niet direct een probleem. De Target-2 saldi zljn feitelijk

admInfstratieve saldi, die niet worden verrekend - wat in prIncipe ook niet nodig is

In een muntunie. Echter indlen een lIdstaat met een negatief Target-2 saldo zou

besluIten zijn nationale munteenheId opnleuw in te voeren en uit het Eurosysteem

te treden, dan houdt de NCB van dat land een schuld ten opzichte van de ECB.

Echte problemen rnet de Target-2 saldl ontstaan dan indfen de ulttredende lidstaat

bepaalt dat haar ingezetenen (Inclusief de centrale bank) hun externe

verplIchtingen nIet langer mogen nakomen. Er zullen dan (eventueel in Club van

Parijs verband) afspraken moeten worden gemaakt over hoe om te gaan met deze

Directle Finandèle Markten

Ons kenmerk

F1/20121230 M

VERTROUWELIJK PagIna 3 van 5

schuldenkwestie. In het uiterste geval zou het Eurosysteem dan een verlies

kunnen lijden. Deze mogelijke verliezen zouden vervolgens volgens de

kapitaalsleutel worden verdeeld over de achterbInvende Lidstaten. Deze

kapitaalsleutel moet dan wel gecorrigeerd worden voor het feit dat er minder

lidstaten zijn. Het aandeel van Nederland in de huidige kapitaalsleutel bedraagt

5,6%; als een lidstaat uittreedt zou het Nederlandse aandeel in het verlies op de

Target-2 vorderingen dus iets meer dan 5,6% zijn. Als in een extreem en

onwaarschijnlijk scenario meerdere landen de Eurozone zouden verlaten neemt de

kans op verliezen navenant toe: de verliezen op de uitstaande Target-2

vorderingen moeten dan immers onder minder landen worden verdeeld.

Afname risico's Target-2 systeem

Zoals hierboven aangegeven lopen de Target-2 saldi en de risico's die hiermee

gepaard gaan op naarmate het vertrouwen van investeerders in bepaalde lidstaten

en de banken die er gevestigd zijn afneemt. Om nu het tij te keren en de Target-2

saldi weer af te laten nemen is herstel van vertrouwen noodzakelijk. Indien het

vertrouwen herstelt, zal de rente die perifere lidstaten betalen op de kapitaalmarkt

immers afnemen, c.q. hun markttoegang verbeteren. Dit heeft dan tevens

positieve gevolgen voor de banken in die lidstaten. Door de afname van het

gepercipieerde kredietrisico wordt het voor investeerders nI. weer aantrekkelijker

om aan perifere banken te lenen. Hierdoor raken deze banken minder afhankelijk

van de financiering van de ECB en hun NCBs, wat zich vertaalt in afnemende

Target-2 saldi. Het herstel van vertrouwen zal er ook toe bijdragen dat de rente

die deze banken betalen voor hun eigen financiering lager zal worden; daardoor

stijgt hun winstgevendheid en kunnen ze sneller hun buffers versterken. Op die

manier zullen investeerders het kredietrisico van deze banken lager inschatten,

waardoor waarschijnlijk meer private partijen weer in hen zullen willen investeren.

Ook op die manier nemen de Target-2 saldi dan weer verder af, omdat er immers

weer een netto kapitaalinstroom naar deze lidstaten plaats zal vinden.

Herstel van vertrouwen is dus cruciaal. Om dit vertrouwen te herstellen is en wordt

een breed pakket aan maatregelen in Europa en de Eurozone genomen. Het betreft

hier, zoals bekend, maatregelen om zowel het vertrouwen in eurozone lidstaten als

in de in die lidstaten gevestigde banken te herstellen.

• Om op korte termijn het vertrouwen in lidstaten te herstellen is er het

noodfonds EFSF en zijn opvolger ESM, die in ruil voor strenge conditionaliteit

financiering ter beschikking stellen aan lidstaten die niet meer zelfstandig naar

de kapitaalmarkt kunnen.

• Om op de lange termijn te borgen dat ingezette bezuinigingen en

hervormingen in van kracht blijven en te borgen dat geen nieuwe lidstaten in

de problemen komen is er het six-pack en het nieuwe begrotingsverdrag. Voor

een recent overzicht verwijs ik u naar het verslag van de Europese Raad op 8

en 9 december 20115 en de visie toekomst Economische en Monetaire Unie6.

• Om op korte termijn het vertrouwen in banken te versterken is er de EBA

exercitie van december jl., waardoor banken per 1 juli 2012 aan een 9%

kapitaalseis moeten voldoen na herwaardering van het overheidspapier op hun

boeken tegen marktwaarden.

5 kamerstuk 21 501-20, nr. 602

6 kamerbrief van 7 september 2011 van het kablnet inzake een visle over de toekomst van de

Economische en Monetaire Unle

Directie Financiële Markten

Ons kenmerk

FM12012/230 M

VERTROUWELT3K Pagina 4 van 5

• Om op lange termijn te borgen dat de bancaire sector versterkt wordt in Directie Financtéle Markten

Europa en een veel kleiner risico vormt voor de overheidsfinanciën is er een

heel pakket aan structurele versterkingen en hervormingen zoals de hogere Ons kenmerk

Bazelse kapitaal- en liguiditeitseisen en de extra kapitaaleisen voor FM/2012/230 M

systeemrelevante instellingen. Voor een volledig overzicht verwijs ik u naar de

beleid- en wetgevingsbrief financiële markten.7

Om de huidige risico's die voortvloeien uit het Target-2 systeem te mitigeren is het

dus noodzakelijk dat deze Europese maatregelen voortvarend blijven worden

opgepakt. Deze brief over het Target-2 systeem onderstreept zo nogmaals het

belang van deze maatregeten.

Hoogachtend,

De$irjister van Financiën,

mr. tlçsJ.C. de Jager

sepiso.

7 Brief met kenmerk FM/2011/9075M van 26 oktober ji.

VERTROUWELI31( Pagina 5 van 5

Link naar reactie
Share on other sites

Beste @hobbyboerin, weet niet waar je deze tekst vandaan gecopierd hebt, maar de leesbaarheid is natuurlijk ruk zo ;)

 

Hier de deeplink naar de pdf van die brief, dat leest een stuk makkelijker: http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/04/11/kamerbrief-over-opheffen-vertrouwelijkheid-brief-target-2/kamerbrief-over-opheffen-vertrouwelijkheid-brief-target-2.pdf

 

(of klik hier)

Link naar reactie
Share on other sites

Doe mee aan dit gesprek

Je kunt dit nu plaatsen en later registreren. Indien je reeds een account hebt, log dan nu in om het bericht te plaatsen met je account.

Gast
Reageer op dit topic...

×   Geplakt als verrijkte tekst.   Herstel opmaak

  Er zijn maximaal 75 emoji toegestaan.

×   Je link werd automatisch ingevoegd.   Tonen als normale link

×   Je vorige inhoud werd hersteld.   Leeg de tekstverwerker

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen vanaf een URL in

 Share

×
×
  • Nieuwe aanmaken...