Ga naar inhoud

Het forum is weer online!

Welkom mede-preppers, zoals jullie zien is het forum na 4 jaar weer online. Tijd voor een feestje! Je kunt met je oude gebruikersnaam en wachtwoord inloggen. Als dit is gelukt, pas dan gelijk je e-mailadres aan. Deze klopt namelijk niet meer omdat we die 4 jaar geleden hebben verwijderd.

Weet je je wachtwoord niet meer? Dan kan je de wachtwoord vergeten functie NIET gebruiken, omdat we je e-mailadres dus niet meer hebben. Mail in dat geval naar forum@preppers.nl en noem je gebruikersnaam en voeg een notificatiemail bij van het oude forum als je die nog hebt.

Mocht je echt niks hebben mail ons dan sowieso je gebruikersnaam, we zullen je dan verdere instructies geven!

Recommended Posts

In het rapport dat @f150 waarvoor dank en hulde, heeft toegevoegd, staan hoopgevende berichten over het gebruik van Melatonine bij Sepis, (nu schrijf ik het wel goed) tijdens Ebola. In het rapport staan ook aanbevelingen over gebruik en dosering. Zie hier door mij vertaald:

 

Belangrijke in verband met het gebruik van melatonine is waarschijnlijk een vroege interventie met een grote dosis effectieve melatonine (20 mg of meer voor een enkele dosis, (aangezien er geen precedent voor is). Een verhoging van de dosis kan nodig zijn. Deze dosis meerdere malen per dag toedienen gedurende langere tijd. De behandeling moet zo snel mogelijk worden gestart nadat de (mogelijke) infectie is gediagnosticeerd. Vermoedelijk zou het nooit te laat zijn om de behandeling te starten.

 

euh.....niet te vroeg juichen. Practisch gezien dit: 0,3mg kun je bestellen. 20mg is dan dus 3 tabletjes is 0,9 dus zeg maar 1mg dus 20x3= 60 tabletjes om aan 20mg te komen (iets minder). Een paar keer per dag dat toedienen is dan dus 3x60 tabletjes om 3x20mg te kunnen toedienen. Dat is iets van tussen de 10-30 euro per dag. Als je een week wil behandelen kost je dat dus gemiddeld 20x7=140 euro per patient. En het is nota bene niet het wondermiddel....

  • Leuk 1

Deze post delen


Link to post
Share on other sites
Op zoek naar waterfilters, branders, messen, tools of lang houdbaar eten? Ga snel naar www.prepshop.nl!

Dit heb ik gestuurd naar wat mannen die wat hoger in de pikorde zitten van de huisartsgeneeskunde. Als er geen ruk gebeurt, dan alsnog wat brieven naar deze en gene.

 

Geachte heren,

 

Dit wordt een lang bericht, waarin ik een aantal zaken onder uw aandacht wens te brengen. Mogelijkerwijs is het hier en daar 'van de hak op de tak' en ik hoop dat u mij dat vergeeft. Ik zal citaten uit HAROP deel B en C gebruiken en die cursief weergeven, ter bevordering van de leesbaarheid.

 

Allereerst de reden dat ik u beiden aanschrijf; al langere tijd bezie ik de ontwikkelingen rondom Ebola met een argus oog. De WHO voorspelt dat er in januari 2015 één miljoen doden en zieken zijn. Vooralsnog zijn lucht- en zeehavens van en naar de huidige endemische gebieden niet gesloten, getuige de casus in Dallas, Kansas USA (waar overigens nog 48 uur met de ambulance die de zieke vervoerde, gewerkt is). De kans dat een Ebola patiënt binnen twee weken op Franse bodem voet zet, wordt op het moment van schrijven geschat op 75%, voor België is dat 40%. Ondanks adequate maatregelen op een Spaanse Intensive Care, is een verpleegkundige positief getest op Ebola. De vraag is niet wanneer de eerste patiënt met Ebola voet zet op Nederlandse bodem, maar wat er wordt ondernomen, nu in het heden, om pro-actief te handelen naar deze realiteit. Ik ben van mening dat u de juiste personen bent om aan te schrijven, maar wellicht kunt u mijn schrijven ook onder de aandacht brengen van de GGD en het RIVM. Gesprekken die ik met deze partijen heb gevoerd, werden matig warm ontvangen en zeker het RIVM gaf mij een kluitje in het riet gevoel.

 

Het lijkt er steeds meer op, dat de mate van besmettelijkheid van Ebola wordt onderschat, danwel dat er door menselijke fouten of slechte hygiënische maatregelen besmettingen optreden. Nou is Nederland niet Liberia, maar Spanje lijkt er meer op. Denken dat het hier allemaal wel los zal lopen, is de kop in het zand steken en ik verwacht dan ook dat mijn schrijven aanzet tot actie. Een gevleugelde Amerikaanse uitspraak is: Failing to prepare, is preparing to fail. Dat kan en mag niet gebeuren. Heden sprak ik een leverancier van beschermingsmaterialen voor personen en die vertelde benaderd te zijn door een GGD om zogenaamde volgelaat spatmaskers voor het voltallige ambulancepersoneel aan te kopen, alsmede speciale lange handschoenen.

 

U raadt al waar ik onder andere heen wil. Het RIVM vertelde mij, dat er 'op het juiste tijdstip beschermende materialen worden verstrekt'. Wat dat dan precies inhoudt voor mij als eerste lijnsprofessional die als eerste in contact komt met besmette individuen, kon ze mij niet vertellen. Ook de aantallen niet (en een FFP2 of 3 masker is na een half uur dragen aan vervanging toe, wat maakt dat er bij een juist handelen naar de richtlijnen, enorme hoeveelheden mondmaskers NOODZAKELIJK zijn, voor de duizenden huisartsen en assistenten in Nederland, om nog maar te zwijgen over mondmaskers voor patiënten. En dan heb ik het niet eens over handschoenen, desinfecterende middelen, gezichtsbeschermers, NBC pakken met overschoenen).

 

Het huidige beleid lijkt gericht te zijn op: we weten dat we als samenleving gevaar lopen op Ebola en zodra het geconstateerd wordt, gaan we bronopsporing uitvoeren en quarantaine maatregelen instellen voor contacten. Daarbij worden er dus (huis)artsen, doktersassistentes en verpleegkundigen (en hun gezinnen!) in heel het land blootgesteld aan een risico. Het protocol zoals dat in HAROP B infectieziekten is beschreven en het RIVM, houdt mijns inziens weinig rekening met de werkelijke samenleving, waarin drommen met mensen samenklonteren in de Nederlandse metro's, bussen en treinen, wachtkamers. Een aerogeen Ebola is dan een recept voor een ramp van ongekende omvang (en ik verwacht binnen drie maanden de eerste Ebola patiënten in India. Uganda heeft inmiddels ook een geval van het Marburg virus gemeld, een broertje van Ebola).

 

Enfin, een sprong naar het protocol. In de begrippen lijst wordt gesproken over OTO – Opleiden, Trainen, Oefenen. Mijn eerste punt is, dat dit nog niet (grootschalig) is aangepakt. Daar ligt een taak voor GGD en LHV. Puntsgewijs pik ik er nog de volgende zaken uit (hoofdstuk nummers staan er bij vermeld):

 

2.5.

Landelijke richtlijnen

Zodra tussen landelijke partijen overeenstemming is over richtlijnen voor huisartsen (triage,

beschermende middelen etc.), voor toegang tweede lijn en toegang IC tijdens de infectieziekte-

uitbraak en deze passend zijn in de regionale situatie, zullen Huisartsenpost en Huisartsenvereniging

zich hieraan conformeren en deze richtlijnen implementeren.

Opmerking: hoe moet ik deze tekst interpreteren – ik mag toch verwachten dat er overeenstemming is over richtlijnen voor huisartsen op landelijk niveau ten aanzien van beschermende middelen (!) ? Moeten LHV en HAP's zich niet inzetten om dit ASAP voor elkaar te krijgen (Failing to prepare...) ? Inclusief adequate middelen verstrekken in een vroeg stadium?

 

3.1

Infectieziektebestrijding is een wettelijke taak van

GGD’en. Artsen infectieziektebestrijding (AIZB) en sociaal verpleegkundigen houden zich dagelijks bezig met infectieziektemelding, wettelijke meldingsplicht en incidenten. Belangrijke processen hierbij zijn: bronopsporing, contactonderzoek, het nemen van hygiënische maatregelen, voorlichting en registratie.

Opmerking: GGD en RIVM en LHV zouden kunnen aandringen bij het ministerie van VWS om zee- en luchthavens voor reizigers uit endemische gebieden op te schorten. Er is geen enkele goede reden om dit niet te doen.

 

Samenwerking bij een mogelijke dreiging van een infectieziektecrisis

Melding en alarmering

Indien:

1. Regionale incidenten op het terrein van infectieziektebestrijding waarbij de pers en/of

publieksgevoeligheid een rol spelen. Dit kunnen bijvoorbeeld ook dierziekten betreffen.

Actie: De GHOR/GGD informeren zonodig de huisartsen

Opmerking: ik voel me als huisarts hierin betutteld, maar dat kan aan mij liggen.

 

De GHOR alarmeert de huisartsen om zich in detail voor te bereiden op het ontstaan van

krapte in de zorg (zorgcontinuïteit).

Opmerking: als het kalf verdronken is....het te lang uitstellen van adequate beschermingsmiddelen zal leiden tot meer zieke huisartsen en ook hogere uitval door gezinsleden van (huis)artsen waardoor met name mijn vrouwelijke collegae zich niet kunnen inzetten in hun rol als arts.

 

Het Actiecentrum GHOR wordt operationeel of er wordt een nummer opengesteld voor 1 ste lijn

zorgverleners, waar knelpunten en de resultaten van de disease monitoring kunnen worden

ingebracht.

Opmerking: Wat is het telefoonnummer? Hoeveel lijnen zijn daar beschikbaar? Hoeveel medewerkers?

 

 

8.2 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden huisartsen(groepen)

4. Binnen elke Hagro dient met de huisartsen en medewerkers besproken te zijn dat in het CAO is

opgenomen dat zij mogelijk kunnen worden ingezet in een andere praktijk en/of Huisartsenpost.

Opmerking: volgens mij is het zo dat de veiligheid van de medewerkers op de eerste plaats staat. Wanneer een infectieziekte naar een pandemie groeit en er huisartspraktijken dicht moeten om wat voor reden dan ook, dienen medewerkers voorzien te worden van de juiste middelen. Juist op een locatie waar mensen zich melden – al dan niet besmet met het pandemische virus- is de kans op besmetting het grootst.

 

11.1 Algemeen

Communicatie is één van de belangrijkste zaken in geval van een ramp of crisis; in een situatie

waarbij de continuïteit van zorg in gevaar komt. Bij de uitbraak van een infectieziekte betreft het de

communicatie binnen de huisartsenzorg, het maken van afspraken en het afstemmen van

verantwoordelijkheden. Maar ook communicatie en informatie naar belanghebbenden over de

situatie is van groot belang. Denk hierbij aan de te nemen maatregelen, wat de verwachtingen zijn,

hoe lang een situatie gaat duren, wat de gevolgen zijn voor diverse doelgroepen, onrust en

onzekerheid zoveel mogelijk voorkomen, informeren over contactpersonen en waar informatie te

halen valt, om duidelijkheid te verschaffen, etc.

Opmerking: Een uitbraak van bijvoorbeeld Ebola op grotere schaal, zal tevens leiden tot een verstoring van de openbare orde en zeer waarschijnlijk ook een verstoring met zich meebrengen van de bevoorrading van supermarkten, groenteboeren, slagers en andere particulieren die betrokken zijn bij de verkoop en handel van voedingsmiddelen. Een 10-30% minder voorradig zijn van producten in de supermarkten en andere winkels, zal ook de hulpverleners treffen. In het hele HAROP wordt hierover met geen woord gerept en dat betekent dus dat daar niet over nagedacht is. Ik doe de dringende aanbeveling om de mensen die betrokken zijn als hulpverlener, te wijzen op dit probleem. Ik adviseer om voor iedere hulpverlener IN BULK aan te kopen het volgende: een waterfilter welke bacteriën, virussen en protozoa filtert (bijvoorbeeld een Katadyn of een Sawyer), een radio/zaklamp op zonne energie met handzwengel en USB uitgang, middelen om de hygiëne thuis te bevorderen / waarborgen, alsmede en meest essentieel lang houdbare voedingsmiddelen zoals rijst, blikvoer en gedroogde voeding. Daarnaast het aanleggen van een grotere hoeveelheid drinkwater thuis, alsmede het waarborgen van een veilige watervoorziening voor noodgevallen voor de huisartsenpost en het ziekenhuis. De kosten hiervoor zijn per liter drinkwater extreem laag, maar een ontwrichting van de samenleving zal al heel snel leiden tot problemen met drinkwater. Ik neem aan dat u beiden reeds beschikt over dergelijke middelen, het zou niet meer dan passend zijn om uw achterban (en de backbone van de gezondheidszorg) hiervan op de hoogte te stellen. Ik stel hierbij heel dwingend, dat u mijn adviezen hierin onverwijld overbrengt aan de huisartsen en hun personeel. Ook zou het personeel van ziekenhuizen hierover geïnformeerd dienen te worden. Dergelijke investeringen zijn goud waard op het moment dat ze noodzakelijk zijn en ze zijn niet voorhanden (Failing to prepare, is preparing to fail....).

 

 

11.2 Communicatiemiddelen

Tijdens een infectieziekte-uitbraak zijn er verschillende communicatiemiddelen te gebruiken,

waaronder:

Website

– E-mail

– SMS

– Sociale media

Opmerking: Gaarne exact vermelden welke site en welke sociale media. Ook ontbreekt het aan het vermelden of dit al eens geoefend is. Ik heb nog geen test e-mail ontvangen bijvoorbeeld, iets wat mij heel eenvoudig lijkt te realiseren en waarbij respons goed te meten is.

 

13. Opleiden, trainen, oefenen en praktijkervaring

bij rampen en crisis

De activiteiten in het kader van opleiden, trainen, oefenen en praktijkervaring worden opgenomen in

de OTO-jaarplannen, die samen met de GHOR, jaarlijks worden besproken.

Opmerking: Feitelijk behoeft dit geen toelichting, er is nog geen oefening in mijn regio of grootschaliger geweest, waarbij of waar naar aanleiding hiervan de huisartsenposten en huisartsen zijn benaderd met de resultaten hiervan. Indien dat wel is gebeurd, dan is het mij volledig ontgaan wat ook kan wijzen op een slechte informatie voorziening.

  • Leuk 1

Deze post delen


Link to post
Share on other sites

vervolg:

 

 

Als los aandachtspunt wil ik gaarne wijzen op het volgende:

A. wat moet de individuele huisarts PRECIES doen, als zijn praktijk bezocht is door, bijvoorbeeld, een Ebola patiënt? In Dallas, USA, werd het braaksel van de Ebola patiënt met een hoge drukreiniger (Aerosol!) van het trottoir gespoten. Een advies hierin: Dakin's oplossing. Bleekwater en bakpoeder, dat kost niets (Het "geheim" van de Dakin's oplossing: Waarin verschilt, afgezien van de verdunning, dunne bleek nu van de Dakin's oplossing? Vroeger werd aan de 1/10 verdunning een beetje boorzuur toegevoegd om de oplossing wat "feller" te maken. Tegenwoordig wordt echter aan de verdunde bleek een beetje zelfrijzend bakpoeder (natriumbicarbonaat, NaHCO3) toegevoegd. Deze toevoegingen verlagen de pH van de oplossing iets en dat maakt een wereld van verschil. De alkalische natriumhypochloriet wordt door milde zuren in neutraal tot zwak zuur milieu omgezet in onderchlorigzuur (HClO). Dit deeltje is véél actiever tegen micro-organismen dan vrij chloor (Cl2) of het natriumhypochloriet zelf. Het is zelfs zó actief dat de houdbaarheid van vers gemaakte Dakin's oplossing, in tegenstelling tot dunne bleek, hoogstens een paar dagen is.). Welke persoonlijke beschermende maatregelen (pak, handschoenen, spatscherm) adviseert u?

 

B. Wat te doen met overledenen aan de ziekte? Daar gaan mensen namelijk over bellen. En wie gaat al die huizen schoonmaken? En de lijken opruimen? En wie draagt zorg voor de achterblijvers die dan 'dus' in quarantaine gaan? En wat te denken van weeskinderen, die dan ook nog in quarantaine moeten. Ik kan me voorstellen dat een familielid zich over de kinderen wil ontfermen, maar als die er nou niet is? Of onbereikbaar of ook ziek? Juist als huisarts moeten we ons dit aantrekken en tijdig over nadenken.

 

C. Hoe gaat de afvalverwerking functioneren? In diverse Amerikaanse ziekenhuizen heeft men de noodklok reeds geluid, er is namelijk een enorme toename van afval wat niet gewoon in een container kan. Het afvalmateriaal in Spanje schijnt met gewone liften vervoerd te zijn, mogelijk met onvoldoende zorg voor adequate maatregelen ten aanzien van contaminatie. Zijn er grote hoeveelheden afsluitbare containers aangeschaft?

 

Ter afsluiting het volgende: volgens mij zijn we NU in stadium 0 van het stappenplan epidemie. Het is nu en alleen nu, dat we de protocollen doorlopen van stadium 0. Één Ebola patiënt vandaag die niet op tijd wordt opgemerkt (bijvoorbeeld een illegale vluchteling) betekent na een maand tussen de 10 en de 200 besmettingen. Mogelijk zelfs 500. In dat kader is het angstaanjagend maar realiteit dat westerse inlichtingendiensten communicatie van ISIS hebben onderschept dat er plannen zijn om expres besmet te raken om zodoende westerse landen te treffen. Daarenboven reizen er vanaf morgen weer honderdduizenden moslims terug uit Mekka, waarbij MERS corona, Ebola (er zijn veel west Afrikaanse moslims) en de nieuwe vogelgriep (met een mortaliteit van 60-80%) mij in ieder geval grote zorgen baren.

 

Ik zie het als mijn plicht om u te wijzen op bovenstaande ernstige zaken en aandachtspunten. Ik verwacht dan ook dat u mij van repliek dient en actie onderneemt. Ik kan u niet dwingen. Ik zou nog meer adviezen willen geven, maar hou die vooralsnog voor me. Dit eerste advies is gratis.

@JamHard @Vempain @calimero @tijgertje19 @Kungfufox @popeye @CrossbowClan @Dr.Prepper @Highway @Mr. Gold @wodan @tothemax @Tanfana @easy @Keyser Suze @Omron @rescue @Fubar @Changing the mindset @CMFC1988 @FincaInSpanje @Geert @Amazing Dree @Raycoupe @rumble @Stuudje @Vladimir @Shush @Scratch @Zinzzy @Ronin Kogaratsu @Molonneke @carismo @Floesh @Flow @verkenner @Simurgh @Richa @Johnny BravoNL @leidseprepper @frank1964 @Alice @Amero @Amazing Dree @backschless @Bandoeng @BePrepared @Bijenman @calimero @Carina @caroline @Castaway @Charlie @CMFC1988 @Communicator @Cyberbeer @Daenerys @Dreutel @easy @JamHard @jobs @JohnVonSchutz @Joris Driepinter @Kungfufox [MENTION=563]Lion[/MENTION @Mr. Gold @Navauden @Piroska @RayCokes @Raycoupe @rescue @Richa @Ronin Kogaratsu @samurai @Secret Prepper @tijgertje19 @Vempain @Vlinder @wiskers @Wonderland @Yin en yang @zippo @Johnny BravoNL @Kans @Mike @Dr.Prepper @Lovetea @Sjonnie @Davena @Yoyo @Archie Bunker

  • Leuk 10

Deze post delen


Link to post
Share on other sites
Verkeerd soort pakken las ik...

 

I know:

 

Het ziekenhuispersoneel legt de schuld van de besmetting bij het beschermende materiaal van het ziekenhuis, dat zou niet voldoen aan de richtlijnen van het WHO.

 

http://www.theguardian.com/world/2014/oct/07/ebola-crisis-substandard-equipment-nurse-positive-spain

 

Die foto's zijn van zerohedge, en geven aan hoe de besmette Spaanse verpleegster is afgeschermd.

Deze post delen


Link to post
Share on other sites
Hier, toch niet te geloven dat Ebola zelfs ondanks deze maatregelingen zich toch heeft kunnen verspreiden?!

 

20141007_ebolaspain1.png

This is how a spanish hospital is isolating an ebola-infected nurse

 

http://www.zerohedge.com/news/2014-10-07/tuesday-humor-spains-ebola-containment-protocols

 

Hahahahaha dat lijkt echt te erg op Walking Dead aflevering 1 waarin Rick wakker wordt tussen de zombies, wat een aanfluiting zeg. Hopelijk is het in scene gezet dit.....

Deze post delen


Link to post
Share on other sites
euh.....niet te vroeg juichen. Practisch gezien dit: 0,3mg kun je bestellen. 20mg is dan dus 3 tabletjes is 0,9 dus zeg maar 1mg dus 20x3= 60 tabletjes om aan 20mg te komen (iets minder). Een paar keer per dag dat toedienen is dan dus 3x60 tabletjes om 3x20mg te kunnen toedienen. Dat is iets van tussen de 10-30 euro per dag. Als je een week wil behandelen kost je dat dus gemiddeld 20x7=140 euro per patient. En het is nota bene niet het wondermiddel....

 

 

http://www.melatonine.nl/?p_id=13360

 

120 tabletten 5mg voor 13.95 dat is 10 dagen voor 13.95, 3 x per dag 20mg.

EN maar 4 tabletjes per keer.

  • Leuk 3

Deze post delen


Link to post
Share on other sites
Kijk dat is een opsteker!

 

bericht aangepast, want ik vergat uit te gaan van 3 x per dag, maar toch zeker een stuk beter dan jouw begroting :)

Deze post delen


Link to post
Share on other sites

Buiten Afrika, is met name de medische staf in gevaar, zegt William Schaffner, Amerikaans specialist in infectieziekten aan de Vanderbilt University in Nashville........

Deze post delen


Link to post
Share on other sites

Ik kreeg laatst een partij NBC kleding en gasmaskers + nieuwe filters aangeboden, denk dat ik maar eens ga bellen....

Deze post delen


Link to post
Share on other sites

Zoals dr prepper al aangeeft, een meesterlijke brief :)

Moet er niet aan denken als bij mij op het werk deze besmetting zich ontpopt..

Deze post delen


Link to post
Share on other sites
Ik zie het als mijn plicht om u te wijzen op bovenstaande ernstige zaken en aandachtspunten. Ik verwacht dan ook dat u mij van repliek dient en actie onderneemt. Ik kan u niet dwingen. Ik zou nog meer adviezen willen geven, maar hou die vooralsnog voor me. Dit eerste advies is gratis.

@JamHard @Vempain @calimero @tijgertje19 @Kungfufox @popeye @CrossbowClan @Dr.Prepper @Highway @Mr. Gold @wodan @tothemax @Tanfana @easy @Keyser Suze @Omron @rescue @Fubar @Changing the mindset @CMFC1988 @FincaInSpanje @Geert @Amazing Dree @Raycoupe @rumble @Stuudje @Vladimir @Shush @Scratch @Zinzzy @Ronin Kogaratsu @Molonneke @carismo @Floesh @Flow @verkenner @Simurgh @Richa @Johnny BravoNL @leidseprepper @frank1964 @Alice @Amero @Amazing Dree @backschless @Bandoeng @BePrepared @Bijenman @calimero @Carina @caroline @Castaway @Charlie @CMFC1988 @Communicator @Cyberbeer @Daenerys @Dreutel @easy @JamHard @jobs @JohnVonSchutz @Joris Driepinter @Kungfufox @Lion[/MENTION Mr. Gold @Navauden @Piroska @RayCokes @Raycoupe @rescue @Richa @Ronin Kogaratsu @samurai @Secret Prepper @tijgertje19 @Vempain @Vlinder @wiskers @Wonderland @Yin en yang @zippo @Johnny BravoNL @Kans @Mike @Dr.Prepper @Lovetea @Sjonnie @Davena @Yoyo @Archie Bunker

 

MOdbreak, regel verwijderd

 

Ik beperk me wat betreft mijn informatie voorziening voornamelijk tot artsen zonder grenzen https://www.artsenzondergrenzen.nl/projecten/ebola , de artsen die werkelijk in de frontlinie staan en werkelijk weten waar ze het over hebben en tot http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/130034-ebola-virus-symptomen-oorzaak-uitbraak-en-behandeling.html. Daarmee kan ik uitstekend uit de voeten, het zal ongetwijfeld MSM zijn en tot op het bot corrupt, maar zo heb ik voor mijn gevoel voldoende informatie en weinig last van overbodige spookbeelden veroorzaakt door degenen die sowieso standaard de neiging hebben hard te gillen als enige ingetogenheid ook gepast zou zijn. Het zal niet de eerste keer zijn dat een flinke knal verward wordt met een atoomexplosie, maar dat geheel terzijde.

 

Het zal heus een keer gebeuren dat ebola in ons land arriveert, maar we hebben niet de vleermuizen die voor verspreiding zorgen, en al helemaal niet de chimpansees en ander bushmeat dat ook voor overdracht zorgt. Wij hebben easyjet en een paar keer per week amper zeewaardige roestbakken, volgeladen met culturele verrijking, die vanuit Afrika de oversteek naar Europa wagen.

 

Het is nu een kwestie van het hoofd koel houden, meer niet. En let maar weer op. Nonkeltje krijgt eens te meer gelijk. Hoe pijn het velen ook zal doen.

  • Leuk 1

Deze post delen


Link to post
Share on other sites
@Keyser Suze : Amice: Top! Een uiterst professioneel en zorgvuldig geformuleerd schrijven naar Het Nederlands Huisartsen Genootschap. Mijn bewondering.

 

Je kunt de kracht van een brief pas beoordelen als er een antwoord op is gekomen. Daar ben ik benieuwd naar.

Deze post delen


Link to post
Share on other sites

De voorbereiding op een dergelijke uitbraak zou naar mijn mening een stuk professioneler mogen.

http://www.hln.be/hln/nl/922/Nieuws/article/detail/2078723/2014/10/07/Wat-als-ebola-bij-ons-opduikt.dhtml

Een extra opleiding specifiek over ebola, of meer algemeen tropische ziektes voor verzorgend en medisch personeel lijkt me zeker geen overbodige zaak.

Een informerende brochure. Die mensen informatie geeft over gevaren, maatregelen die je kan treffen, maar ook geruststelling om paniek te vermijden.

Misschien oogst je wel succes met de politiek te overtuigen om landelijke procedures op te laten stellen.

De schade die zal voortkomen uit de paniek zal vele malen groter zijn dan de schade door de ziekte (maatschappelijk gezien).

Daarop dient men ook voorbereid te zijn, door te informeren en duidelijke richtlijnen te bepalen.

Deze post delen


Link to post
Share on other sites

Waarom is de voorbereiding belabberd?

Is het arrogantie?

Geld gebrek?

Het niet klaar hebben liggen van een dergelijk rampenplan.

Word er niet samen gewerkt?

Weten ze niet hoe ze het aan moeten pakken?

Of is de coördinatie ervan der mate groot en moeilijk dat het tijd nodig heeft?

Misschien kan @Keyser Suze ons hier een antwoord opgeven?

 

Neem jij overigens extra voorzorgsmaatregelen in je praktijk?

Deze post delen


Link to post
Share on other sites

Antwerpse school laat leerlingen thuis uit schrik voor ebola

 

dit was voorzien voor 21 dagen, naar mijn inzien een veilige goede beslissing daar ze net uit Liberia kwamen met hun vader maar iemand dacht er anders over : gevolg ze gaan nu gewoon naar school

Ik begrijp dat voor die jongens misschien de kans klein is dat ze ziek zijn maar van zodra er een kans is zou ik geen risico nemen.

 

http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2078708/2014/10/08/Antwerpse-school-laat-leerlingen-thuis-uit-schrik-voor-ebola.dhtml

Deze post delen


Link to post
Share on other sites

Bravo Keyser Suze!

Je brief sluit goed aan bij de onrust die ontstaan is bij het zorgpersoneel zoals nu in Spanje en Amerika.

 

Op tv lieten ze net beelden zien vanuit de kamer waar die priester lag in Spanje en waarop te zien is dat de mederwerkers zich hielden aan de voorschriften.

Welke kans maken wij eigenlijk tegen dit virus?

Als er al zoveel hulpverleners besmet zijn geraakt ondanks de beschermende kleding, hoe sluw is dit virus dan wel niet?

Deze post delen


Link to post
Share on other sites
Antwerpse school laat leerlingen thuis uit schrik voor ebola

 

dit was voorzien voor 21 dagen, naar mijn inzien een veilige goede beslissing daar ze net uit Liberia kwamen met hun vader maar iemand dacht er anders over : gevolg ze gaan nu gewoon naar school

Ik begrijp dat voor die jongens misschien de kans klein is dat ze ziek zijn maar van zodra er een kans is zou ik geen risico nemen.

 

http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2078708/2014/10/08/Antwerpse-school-laat-leerlingen-thuis-uit-schrik-voor-ebola.dhtml

 

Inderdaad ik las het ook net. Bravo voor de directeur van het IMS die zo'n beslissing durft nemen!

 

Helaas:

 

"We hebben hen laten onderzoeken door het Tropisch Instituut...en de dokter daar heeft ons gezegd dat de kans zo goed als *onbestaande is dat ze besmet zijn *geraakt. Er is geen reden tot paniek. Iemand is pas besmettelijk als hij symptomen van de ziekte vertoont en deze kinderen hadden geen koorts. Ze lijken kerngezond."

 

Tja, wat als die kinderen straks plots wél koorts maken? En ik zou eigenlijk wel willen weten op welke school ze nu zitten...

Deze post delen


Link to post
Share on other sites
Bij Volksgezondheid zeggen ze dat ze alles wel goed coördineren, en dat ze een volledig draaiboek hebben. Maar ze moeten de aangepaste versie daarvan nog wel naar de ziekenhuizen sturen.

http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2078716/2014/10/07/Wel-goed-voorbereid-op-uitbraak-ebola.dhtml

 

Goed bezig! Intussen:

 

De ziekenhuizen die hier bij ons ebolapatiënten moeten opvangen, voelen zich aan hun lot overgelaten. De dokters weten niet bij wie ze met hun vragen terecht kunnen, en ze vinden dat de procedures van Volksgezondheid in de praktijk niet werken. Ze proberen zich dan maar zélf voor te bereiden op een uitbraak, zo goed en zo kwaad als het kan.

http://www.hln.be/hln/nl/922/Nieuws/article/detail/2078723/2014/10/07/Wat-als-ebola-bij-ons-opduikt.dhtml

Deze post delen


Link to post
Share on other sites
Het zal heus een keer gebeuren dat ebola in ons land arriveert, maar we hebben niet de vleermuizen die voor verspreiding zorgen, en al helemaal niet de chimpansees en ander bushmeat dat ook voor overdracht zorgt. Wij hebben easyjet en een paar keer per week amper zeewaardige roestbakken, volgeladen met culturele verrijking, die vanuit Afrika de oversteek naar Europa wagen.

 

Het is nu een kwestie van het hoofd koel houden, meer niet. En let maar weer op. Nonkeltje krijgt eens te meer gelijk. Hoe pijn het velen ook zal doen.

 

Gewone dwergvleermuis

Het is de meest voorkomende vleermuis in Nederland: 90% van de waargenomen vleermuizen zijn gewone dwergvleermuizen. In vrijwel elke straat kan je ze vinden. In Nederland is de dwergvleermuis vrij algemeen in tuinen, bosranden en boomgaarden. Ook in gebouwen en holle bomen komen ze voor, met name in de winter (in zwermen). Ook in België is dit de meest voorkomend vleermuissoort. Je vindt ze bijna overal, met meldingen in elke provincie.

 

Hij komt verder voor tot in Noordwest-Afrika, de Kaukasus en in Centraal-Azië oostwaarts tot China en Myanmar. Vermoed wordt dat sommige dwergvleermuizen het Kanaal oversteken, waarbij ze paren en overwinteren in Groot-Brittannië en in de zomer in West-Europa voedsel zoeken.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_dwergvleermuis

 

Marburgvirus

Het zeldzame virus lijkt sterk op het Ebolavirus: beide behoren tot de familie van filovirussen (Filoviridae), en de door het Marburgvirus veroorzaakte ziekteverschijnselen lijken sterk op de ziekte die door het ebolavirus wordt veroorzaakt. Beide virussen zijn ook afkomstig uit dezelfde regio in Afrika: Oeganda en westelijk Kenia.

 

Een team van onderzoekers uit de Verenigde Staten en Gabon ontdekten het virus inderdaad in de fruitetende vleermuizensoort Rousettus aegyptiacus (Nijlroezet).

http://nl.wikipedia.org/wiki/Marburgvirus

 

Hoe vleermuizen de ebola-ziekte kunnen overbrengen

Ze herbergen niet minder dan 66 virussen die op de mens en andere zoogdieren kunnen worden overgedragen. Lang niet alle zijn in staat een mens te doden, maar het rijtje dat overblijft, leest als het script van een griezelfilm: hondsdolheid, SARS, MERS, nipah, marburg. En niet te vergeten: ebola.

http://www.elsevier.nl/Buitenland/achtergrond/2014/8/Een-vliegend-virusvat-hoe-vleermuizen-ons-ziek-maken-1581959W/

 

 

- Alles is mogelijk in deze wereld -

  • Leuk 2

Deze post delen


Link to post
Share on other sites

Doe mee aan dit gesprek

Je kunt dit nu plaatsen en later registreren. Indien je reeds een account hebt, log dan nu in om het bericht te plaatsen met je account.

Gast
Reageer op dit topic...

×   Geplakt als verrijkte tekst.   Herstel opmaak

  Er zijn maximaal 75 emoji toegestaan.

×   Je link werd automatisch ingevoegd.   Tonen als normale link

×   Je vorige inhoud werd hersteld.   Leeg de tekstverwerker

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen vanaf een URL in


×
×
  • Nieuwe aanmaken...